Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 01:26

Imieniny:

Fotogaleria

Kierowanie do domu pomocy społecznej

O skierowanie do domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla których są przeznaczone dzielą się na następujące typy domów, dla:
– osób w podeszłym wieku,
– osób przewlekle somatycznie chorych,
– osób przewlekle psychicznie chorych,
– dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
– dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
– osób niepełnosprawnych fizycznie.

Wymagane dokumenty:

– pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
– rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się,
– zaświadczenie lekarza rodzinnego lub specjalisty,
– dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu przez osobę ubiegającą się (decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego),
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie opłat za DPS,
– oświadczenia o wysokości dochodu małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochody osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,
– opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (wypełnia pracownik socjalny),
– ankieta – test funkcjonalny i badanie neurologiczne w przypadku kierowania do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku.

Zasady odpłatności:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny według następujących zasad: 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
– w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
4) opłatę mogą wnosić inne osoby niewymienione.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250613
Wczytywanie