Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 03:13

Imieniny:

Fotogaleria

Jednorazowe świadczenie “Za życiem”

Wnioski do pobrania dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Niniejsze świadczenie przyznawane jest na wniosek. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie (dotyczy osób zamieszkałych na terenie miasta Chełm) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
świadczenie będzie wypłacane jednorazowo w wysokości 4 000 zł.

Do wniosku należy dołączyć dwa zaświadczenia lekarskie:
– zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
– zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka)

Jednorazowe świadczenie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, gdy:
– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w  pieczy zastępczej;
– dziecko urodziło się martwe.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193556
Wczytywanie