Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 02:25

Imieniny:

Fotogaleria

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wnioski do pobrania dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest uzależnione od kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 1922,00 zł. świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.
Zapomoga przysługuje:
1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór za świadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. W sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawania pod tą opieką.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:
1. zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży,
2. zaświadczenie lub pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców),
3. zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne każdego pełnoletniego członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tylko w przypadku gdy składki były opłacane przez KRUS;
4. oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 6);
5. oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 7, m.in.: dochody uzyskiwane za granicą, alimenty na rzecz dzieci, stypendia), oraz:
6. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik Nr 9);

7. w przypadku utraty dochodów z roku poprzedzającym okres zasiłkowy należy przedłożyć dokument potwierdzający datę oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, PIT 11);

8. w przypadku uzyskania dochodu w roku poprzedzającym okres zasiłkowy należy przedłożyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę, PIT- 11);

9. w przypadku uzyskania dochodu po roku poprzedzającym okres zasiłkowy należy przedłożyć zaświadczenie określające wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;

10. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

11. orzeczenie sądu o powołanie opiekuna prawnego dziecka;

12. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.
Jednorazowa zapomogo z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje, jeżeli członkowie rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250695
Wczytywanie