Chełm

Data: 13.04.2024

Godzina: 02:14

Imieniny:

Fotogaleria

Zarządzenia

W dniu 21 września 2023r. Zarządzeniem Nr 2316/23 Prezydenta Miasta Chełm został powołany Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 Uchwały Nr LXXVIII/623/23 Rady Miasta Chełm z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zarządzam, co następuje:

§ 1 . Powołuję Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem”, na pięcioletnią kadencję w składzie:

1 ) Edyta Ostapińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,

2 ) Rafał Dzieńskowski – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,

3 ) Renata Tulikowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,

4 ) Edyta Dąbska – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie,

5 ) Alina Charuk – przedstawiciel Departamentu Spraw Obywatelskich,

6 ) Agnieszka Walewska-Maksymiuk – przedstawiciel Departamentu Oświaty,

7 ) Urszula Niedźwiedź – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,

8 ) Elżbieta Pawlikowska – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

9 ) Lech Wieczerza – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie

10 ) Magdalena Bożek – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie,

11 ) Iwona Jasińska – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie,

12 ) Wioletta Marchwiany – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Chełmie,

13 ) Adriana  Sztuk – przedstawiciel  Stowarzyszenia Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ” w Chełmie,

14 ) Leszek Siwiec – przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie,

15 ) Marta Mścisz – przedstawiciel Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie,

16 ) Angelika Głąb – Kunysz – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,

17 )Marek Rzeszut – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,

18 ) Katarzyna Kaszuba – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,

19 )  Krzysztof Gocał – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie,

 

§ 2 . Traci moc Zarządzeni Nr 932/20 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (z poźn. zm).

§ 3 .Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi  Miejskiego Ośrodka  Pomocy Rodzinie w Chełmie.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

Od dnia 16 czerwca 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 673/20 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:
§ 1. W zarządzeniu Nr 914/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:
1. Odwołuję ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1) Panią Halinę Czuluk – przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie ;
2) Panią Jolantę Babicz- przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie ;
2. Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
powołuję;
1) Panią Angelikę Głąb-Kunysz- przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie;

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Uchwała Nr VI/63/11 Rady Miasta Chełm z dnia 25 marca 2011r.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Wniosek do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o powołanie Grupy Roboczej może złożyć przedstawiciel każdej instytucji pomocowej z terenu miasta. Skład osobowy grupy roboczej jest zmienny i jest uzależniony jest od aktualnych potrzeb wynikających z założonego planu pomocy rodzinie.

 

W dniu 30 grudnia 2020r. Zarządzeniem Nr 932/20 Prezydenta Miasta Chełm został powołany Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 Uchwały Nr VI/63/11 Rady Miasta Chełm z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1 . Powołuję Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem”, na kadencję trwającą od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku w składzie:

1 ) Edyta Ostapińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,

2) Agnieszka Głowacka – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,

3  ) Renata Tulikowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,

4  ) Edyta Dąbska – przedstawiciel Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta

Chełm i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie,

5 ) Małgorzata Godyńska – przedstawiciel Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm,

6  ) Urszula Mikulska – przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie,

7  ) Katarzyna Kaszuba – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,

8  ) Angelika Głąb – Kunysz – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,

9  ) Marek Rzeszut – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,

10   ) Lech Wieczerza – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie,

11 ) Grażyna Pachowska – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie,

12   ) Magdalena Bożek – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie,

13   ) Barbara Myszura – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie,

14   ) Elżbieta Pawlikowska – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,

15  ) Urszula Niedźwiedź – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,

16  ) Barbara Piekło – Dyś – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,

17  ) Krzysztof Gocał-przedstawiciel Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie,

18)    Kamila Koper – przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie,

19)    Adriana  Sztuk – przedstawiciel  Stowarzyszenia Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ” w Chełmie,

20 ) Teresa Król – przedstawiciel Towarzystwa  Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Chełmie.

§ 2 . Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi  Miejskiego Ośrodka  Pomocy Rodzinie w Chełmie.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

Od dnia 16 czerwca 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 673/20 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:
§ 1. W zarządzeniu Nr 914/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:
1. Odwołuję ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1) Panią Halinę Czuluk – przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie ;
2) Panią Jolantę Babicz- przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie ;
2. Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
powołuję;
1) Panią Angelikę Głąb-Kunysz- przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie;

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Uchwała Nr VI/63/11 Rady Miasta Chełm z dnia 25 marca 2011r.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Wniosek do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o powołanie Grupy Roboczej może złożyć przedstawiciel każdej instytucji pomocowej z terenu miasta. Skład osobowy grupy roboczej jest zmienny i jest uzależniony jest od aktualnych potrzeb wynikających z założonego planu pomocy rodzinie.

 

 

Od dnia 29 maja 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 219/19 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 odwołuję Panią Jolantę Gierasimiuk- przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm;

2) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 odwołuję Pana Augustyna Okońskiego- przedstawiciela Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm;

3) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 odwołuję Panią Agnieszką Koszuk – Janicką- przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie;

4) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 powołuję Panią Monikę Zaborek – Turewicz- przedstawiciela Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm;

5) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 powołuję Panią Dorotę Cieślik- przedstawiciela Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm;

6) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 powołuję Panią Katarzynę Kaszubę- przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie;

7) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 powołuję Panią Jolantę Babicz- przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie;

 

Od dnia 18 kwietnia 2018r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1201/18 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 powołuję Panią Kamilę Koper- przedstawiciela Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie;

Od dnia 27 września 2018r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1398/18 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 odwołuję Panią Krystynę Kister- przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Chełmie;

 

Od dnia 28 marca 2018r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1172/18 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2017-2020 odwołuję Panią Edytę Koronę-Jędrzejewską- przedstawiciela Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2017 roku;

 

Od dnia 27 grudnia 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1068/17 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego z z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Panią Irenę Dziurawiec- przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2017 roku;

 

W dniu 01 sierpnia 2017r. Zarządzeniem Nr 914/17 Prezydenta Miasta Chełm został powołany Zespół Interdyscyplinarny, na kadencję trwającą od 1 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku w składzie:

1. Edyta Ostapińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

2. Irena Dziurawiec – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

3. Edyta Nafalska- przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

4. Halina Sokaluk – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie

5. Jolanta Gierasimiuk – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm

6. Augustyn Okoński – przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm

7. Urszula Mikulska – przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie

8. Halina Czuluk – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

9. Agnieszka Koszuk-Janicka – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

10. Marcin Kiczyński -przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

11. Lech Wieczerza – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie

12. Krystyna Kister – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie

13. Grażyna Pachowska- kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie

14. Magdalena Bożek – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie

15. Barbara Myszura – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie

16. Bożena Głaz – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

17. Krzysztof Gocał – przedstawiciel Ośrodka Pomocy osobom Uzależnionym w Chełmie

18. Edyta Korona-Jędrzejewska – przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny

19. Małgorzata Prystupa – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracji Rodzin “PRZYSTAŃ” w Chełmie

20. Sylwia Choma – przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE”

21. Teresa Król – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Chełmie.

 

Od dnia 10 kwietnia 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 787/17 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnegoz z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Wiolettę Pawluk – przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Halinę Czuluk – przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

 

Od dnia 29 września 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 622/16 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnegoz z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Bożenę Gałęzę – przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Edytę Nafalską – przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

 

Od dnia 17 czerwca 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 512/16 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnegoz z późn. zm., wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Marzennę Kucińską – przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Lecha Wieczerzę – przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Chełmie.

 

Od dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 460/16 Prezydenta Miasta Chełm, nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, wprowadzam następującą zmianę:

1) ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 odwołuję Zofię Szpak-Kulik – przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, powołaną w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
2) do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na kadencję na lata 2014-2017 powołuję Edytę Ostapińską – przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

 

Od dnia 31 Lipca 2014r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1179/14 Prezydenta Miasta Chełm Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w następującym składzie:

1. Bożena Gałęza – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
2. Zofia Szpak-Kulik – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
3. Elżbieta Kaszak – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie
4. Jolanta Gierasimiuk – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm
5. Augustyn Okoński – przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm
6. Urszula Mikulska – przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie
7. Wioletta Pawluk – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
8. Agnieszka Koszuk – Janicka – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
9. Marcin Kiczyński – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
10. Marzenna Kucińska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie
11. Ewelina Lewczuk – Zembrzycka – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chełmie
12. Irena Świechowska – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie
13. Grażyna Pachowska – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie
14. Bożena Głaz – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
15. Krzysztof Gocał – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie
16. Edyta Korona – Jędrzejewska – przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie,
17. Sylwia Choma – przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE” w Lublinie – Filia Chełm
18. Teresa Król – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Chełmie.

 

Od dnia 8 marca 2012r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 395/12 Prezydenta Miasta Chełm Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w następującym składzie:

1. Bożena Gałęza – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
2. Edyta Ostapińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
3. Elżbieta Kaszak – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Jolanta Gierasimiuk – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm
5. Augustyn Okoński – przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm
6. Urszula Mikulska – przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej
7. Kamil Lekan – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
8. Agnieszka Koszuk – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
9. Marzenna Kucińska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie
10. Lucyna Dargiewicz – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
11. Krzysztof Gocał – przedstawiciel Izby Wytrzeźwień
12. Renata Rogala – przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny
13. Halina Sokaluk – przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE”
14. Teresa Król – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Chełmie.
15. Irena Świechowska – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie
16. Grażyna Pachowska – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie
17. Ewelina Lewczuk – Zembrzycka – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chełmie.

 

W dniu 01 sierpnia 2011r. Zarządzeniem Nr 233/11 Prezydenta Miasta Chełm został powołany Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

1. Bożena Gałęza – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
2. Edyta Ostapińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
3. Elżbieta Kaszak – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Jolanta Gierasimiuk – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm
5. Augustyn Okoński – przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm
6. Urszula Mikulska – przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej
7. Kamil Lekan – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
8. Agnieszka Koszuk – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
9. Marzenna Kucińska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie
10. Elżbieta Romańska – kurator sądowy Sądu Rejonowego
11. Grażyna Bartkiewicz – kurator sądowy Sądu Rejonowego
12. Wioletta Marchwiany – kurator sądowy Sądu Rejonowego
13. Lucyna Dargiewicz – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
14. Krzysztof Gocał – przedstawiciel Izby Wytrzeźwień
15. Renata Rogala – przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny
16. Halina Sokaluk – przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE”
17. Teresa Król – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Chełmie.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1183724
Wczytywanie