Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 02:26

Imieniny:

Fotogaleria

Ogólne informacje

Przemoc domowa występuje we wszystkich środowiskach. Nie zależy ani od statusu, ani od poziomu wykształcenia, ani od kondycji materialnej domowników. Konsekwencją przemocy jest degradacja podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina, od której jakości zależy wartość społeczeństwa, jak i los jednostki. Człowiek przeżywa w niej najważniejszy okres kształtujący między innymi jego styl życia, osobowość, poglądy na świat.

Przemoc jest często zjawiskiem wieloproblemowym. Towarzyszą jej alkohol, zaniedbania, kłopoty materialne zdrowotne i inne, co wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Ponadto przemoc w rodzinie dotyka wszystkich jej członków, także świadków i dzieci-oni również wymagają pomocy.

W zetknięciu z rodziną, w której dochodzi do przemocy, często jest wiele zadań do zrealizowania i to na “już”. Możliwość udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie dają działania interdyscyplinarne, bo różne osoby i służby mogą działać w tym samym czasie zajmując się różnymi sprawami i osobami zgodnie z posiadanymi kompetencjam i zadaniami. Po to jednak, by przyniosły pożądany efekt, którym będzie zmiana i zatrzymanie przemocy, muszą być dostosowane do potrzeb konkretnej rodziny, skoordynowane i stworzyć system, który nada rangę sprawie i stworzy jednolity, silny front oddziaływujący zarówno na osobę doznającą, jak i stosującą przemoc.

Zgodnie z ustawą z 10.06.2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 125, poz.842) każda gmina w Polsce powinna powołać Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie zadań wynikających z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespól Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoja wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z zakresu działań instytucji, którą reprezentują, zapewniają skuteczne reagowanie na doniesienia o przemocy. Współpraca zespołowa sprzyja koordynacji działań na rzecz danej rodziny. Zapobiega powielaniu tych działań, poszerza wiedzę na rzecz rodziny, wykorzystuje potencjał członków Zespołu do opracowania możliwie najlepszej strategii działania. Dzięki porozumieniu specjalistów komunikacja pomiędzy służbami nabiera mniej oficjalnego charakteru, skraca się droga przekazywania informacji i ustalania zakresu pomocy realizowanej we współpracy między służbami.

Znowelizowana ustawa precyzuje skład zespołu interdyscyplinarnego- mają go tworzyć przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi, a dodatkowo mogą to być prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adresatami działań zespołu Interdyscyplinarnego są rodziny w których:

– zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka.
– dzieci są zaniedbywane ( niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.),
– nadużywa się alkoholu lub innych używek,
– występuje konflikt pomiędzy rodzicami, a dzieckiem, występują zaburzenia zachowania u dzieci na tle tych konfliktów np. ucieczki z domu itp.,
– są osoby niepełnosprawne,
– matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
a także:
– rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci,
– rodziny, w których rodzice lub jedno z rodziców są nieletni.

 

WAŻNE:

Przepis art. 304 §1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, w tym przypadku przemocy w rodzinie, społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratury lub policji.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250697
Wczytywanie