Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 01:49

Imieniny:

Fotogaleria

RAZEM WŚRÓD LUDZI – 2015 – 2016

https://moprchelm.pl/pics/kapital.png

http://www.efs.gov.pl
http://www.efs.gov.pl www.europa.eu
http://www.wup.lublin.pl/pokl
http://www.mrr.gov.pl
http://www.projekty.efs.gov.pl
RAZEM WŚRÓD LUDZI – 2015 – 2016
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że z dniem 31.03. 2015r., zakończył 8 letnią realizację projektu systemowego “Razem wśród ludzi” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy z terenu miasta Chełm.
Projekt realizowany był metodą kontraktu socjalnego oraz programu aktywności lokalnej i kierowany był do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych a także pracujących, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a także do osób z otoczenia np.: członków rodziny – głównie dzieci uczestników.
Ogółem realizację projektu rozpoczęło 1093 uczestników, w tym zakończyło realizację ścieżki reintegracji zawodowej i społecznej 977 osób. Projekt realizowały 864 osoby bezrobotne, 119 nieaktywne zawodowo, 51 pracujące, w tym 169 osób niepełnosprawnych. Uczestnikami projektu; w 64,4% były kobiety, z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 59%, podstawowym i gimnazjalnym – 30%. Projekt systemowy “Razem wśród ludzi” realizowany był w Centrum Integracji Społecznej przez 19% uczestników, program aktywności lokalnej „Partner” zrealizowało 27% uczestników, z pomocy rzeczowej w ramach usamodzielnia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych skorzystało 4% uczestników, natomiast 50% uczestników nabywało nowe kompetencje zawodowe na kursach i szkoleniach zawodowych. Każdy uczestnik projektu skorzystał z co najmniej 3 instrumentów aktywnej integracji z grupy instrumentu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej.
Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia rezultatów „ miękkich” i „twardych”.
Rezultaty „miękkie” zakładane w projekcie przyczyniły się do realizacji celu głównego poprzez zmianę postaw i zachowań uczestników w zakresie motywacji i aspiracji zawodowych a także pomogły, w podwyższaniu lub nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Ważnym elementem projektu były działania skierowane na poprawę funkcjonowania osób w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji rodzicielskich. Rezultaty „twarde” w projekcie to:
wykonane prace na rzecz społeczności lokalnej w ramach zdobywania umiejętności z zakresu ogrodnictwa tj. nasadzenie drzew i krzewów przy ul. Kredowej – bloki socjalne, ul. Prymasa Wyszyńskiego w obrębie placu Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi i ul. Trubakowskiej w obrębie placu Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla dzieci niepełnosprawnych,
wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy budynku Ośrodka,
przystosowanie strony internetowej dla osób słabowidzących i niedowidzących w Ośrodku,
pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych wychowanków,
doposażenie Ośrodka w komputery z drukarkami, szafy biurowe, biurka,
wyposażenie kącika dla psychologa.
Realizacja projektu jest dobrze postrzegana i oceniana przez jego uczestników ze względu na widoczne efekty a także trwały charakter zmian w zakresie postrzegania życia społecznego, przyjmowania na siebie obowiązków. Uczestnicy, którzy nabyli nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, stają się bardziej atrakcyjni na rynku pracy, podejmują pracę. Dzięki kompleksowemu wsparciu uczestnicy stają się samodzielni i aktywni na rynku pracy, bardziej zmotywowani do podejmowania działań w swoim życiu, uzyskują sprawczą siłę dzięki lepszej samoocenie. Społeczność lokalna zauważa działania osób – uczestników projektu, poprzez zmianę wizerunku otoczenia szkół, osiedla. Pozostał trwały efekt w formie doposażenia w sprzęt i likwidację barier w instytucji pomocy społecznej oraz mieszkań usamodzielnianych wychowanków.

RAZEM WŚRÓD LUDZI – 2014 – 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, w roku 2014-2015 realizował projekt systemowy pt. “Razem wśród ludzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w zakresie Działań realizowanych w Priorytecie VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy. Projekt kierowany był do osób bezrobotnych, które jednocześnie były osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
Wybór uczestników dokonywany był na podstawie diagnozy i prowadzonej pracy socjalnej w środowisku. Rekrutacji dokonywali pracownicy socjalni na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ustaleń dotyczących wzajemnej współpracy z PUP w Chełmie na zasadzie równych szans, w tym równości płci, wyrównywania szans na rynku pracy.
Ośrodek prowadził nabór 24 uczestników na kursy/szkolenia, doradztwo zawodowe i wsparcie ze strony psychologa.
Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabyli nowe umiejętności zawodowe i społeczne, które ułatwiły im integrację ze społeczeństwem i pozwoliły wejść na lokalny rynek pracy.
Założeniem projektu pt. “Razem wśród ludzi” było kompleksowe wsparcie uczestników i ich rodzin, które ułatwiło aktywną integrację ze społeczeństwem i pozwoliło wejść na rynek pracy.

RAZEM WŚRÓD LUDZI – 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że kontynuował w 2013r., realizację projektu systemowego “Razem wśród ludzi” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy z terenu miasta Chełm.
Projekt realizowany był metodą kontraktu socjalnego i programu aktywności lokalnej. Projekt systemowy “Razem wśród ludzi” w 2013r., kierowany był do 137 osób, w tym 134 osób bezrobotnych i 3 osoby nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a także do osób z otoczenia np.: członków rodziny, sąsiadów.
Każdy uczestnik projektu systemowego skorzystał z 3 instrumentów aktywnej integracji z grupy instrumentu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej.
Program aktywności lokalnej zrealizowało 51 osób bezrobotnych, 83 osoby bezrobotne podnosiło kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach, 3 usamodzielnianych wychowanków otrzymało pomoc rzeczowa na zagospodarowanie. Wszyscy uczestnicy projektu systemowego skorzystali ze wsparcia doradcy zawodowego i psychologa.
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych uczestników, umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

RAZEM WŚRÓD LUDZI – 2012

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w 2012 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pt. “Razem wśród ludzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w zakresie Działań realizowanych w Priorytecie VII “Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 Rozwój / upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych oraz otoczenia osób wykluczonych społecznie, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Dobór grup uczestniczących dokonany został na podstawie diagnozy i prowadzonej pracy socjalnej w środowisku. Rekrutacji dokonali pracownicy socjalni na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ustaleń dotyczących wzajemnej współpracy z PUP w Chełmie na zasadzie równych szans, w tym równości płci, wyrównywania szans na rynku pracy.
W ramach projektu systemowego Ośrodek realizował program aktywności lokalnej dla rodzin z Osiedla Pilichonki i przyległych ulic.
Osoby biorące udział w projekcie systemowym otrzymują wsparcie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w formie zasiłków i pomocy w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki).
Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabędą nowe umiejętności zawodowe i społeczne, które ułatwią im integrację ze społeczeństwem i pozwolą wejść na lokalny rynek pracy.
Założeniem projektu pt. “Razem wśród ludzi” jest kompleksowe wsparcie uczestników i ich rodzin, które ułatwi aktywną integracje ze społeczeństwem i pozwoli wejść na rynek pracy.

RAZEM WŚRÓD LUDZI – 2011

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że w 2011r. kontynuował realizację projektu systemowego “Razem wśród ludzi” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy z terenu miasta Chełm. Ogółem w projekcie systemowym “Razem wśród ludzi” udział wzięło 103 uczestników projektu, w tym 86 osób (54 kobiety i 32 mężczyzn) zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji. Największą grupę uczestników projektu stanowiły osoby bezrobotne tj. 83,3% wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy w ankiecie anonimowej ocenili w 99% zasadność realizacji projektu, 97,6% uczestników jest zadowolona z udziału w projekcie.

W ramach projektu osiągnięto następujące produkty oraz ich wskaźniki:
– 56 osób ukończyło kursy/szkolenia otrzymując zaświadczenia/dyplomy,
– 30 uczestników projektu zrealizowało indywidualny program zatrudnienia socjalnego – CIS otrzymując zaświadczenia,
– 56 osób otrzymało zaświadczenia z udzielonych porad w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego i indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Dzięki udziałowi w projekcie osób niepełnosprawnych, Ośrodek pozyskał środki na dostosowanie podjazdu i strony internetowej dla osób niedowidzących w ramach likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

RAZEM WŚRÓD LUDZI – 2010

W projekcie “Razem wśród ludzi” w 2010 roku udział wzięło 336 uczestników. Głównym celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy.Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustaw o pomocy społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dobór grup uczestniczących dokonany był na podstawie diagnozy i prowadzonej pracy socjalnej w środowisku. Rekrutacji dokonali pracownicy socjalni na podstawie wywiadu środowiskowego oraz ustaleń dotyczących wzajemnej współpracy z PUP w Chełmie na zasadzie równych szans, w tym równości płci, wyrównywania szans na rynku pracy. Osoby biorące udział w projekcie systemowym otrzymały wsparcie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tym, w formie zasiłków i pomocy w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki).

Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabędą nowe umiejętności zawodowe i społeczne, które ułatwią im integrację ze społeczeństwem i pozwolą wejść na lokalny rynek pracy.
Projekt systemowy realizowany jest metodą kontraktu socjalnego dla 258 uczestników i pracy w środowisku lokalnym w formie programu aktywności lokalnej, który realizowany był dla 75 osób, w tym 35 osób niepełnosprawnych i 40 osób ze społeczności osiedla Cementownia. Projekt swoim działaniem obejmował również otoczenie osób wykluczonych społecznie przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym i sąsiedztwie. Program aktywności lokalnej jest zgodny z programem aktywności lokalnej “PARTNER”, który skupia się na inicjowaniu aktywności osób zagrożonych marginalizacją poprzez: aktywną integrację z otoczeniem społecznym i podnoszenie jakości życia, promocję praw związaną z codziennym funkcjonowaniem oraz zwiększenie potencjału rozwojowego w zakresie postaw i zachowań społecznych. Program aktywności lokalnej dla osób niepełnosprawnych realizowany był z organizacjami pozarządowymi na zasadach współpracy, wyłonionymi w drodze konkursu.

RAZEM WŚRÓD LUDZI – 2009

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje projekt systemowy pt. “Razem wśród ludzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w zakresie Działań realizowanych w Priorytecie VII “Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez centra pomocy rodzinie.

“Razem wśród ludzi” to projekt realizowany od 2008 roku a jego przewidywane zakończenie to 2013 rok. Celem projektu jest aktywna integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy. Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne, usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz osoby bezrobotne, mające trudności z integracją społeczną i zawodową, korzystające z systemu pomocy społecznej. Beneficjenci projektu to osoby w wieku aktywności zawodowej. Projekt swoimi działaniami obejmuje otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym i sąsiedztwie.
Projekt systemowy pt. “Razem wśród ludzi” realizowany jest metodą kontraktu socjalnego i pracy w Środowisku lokalnym w formie programu aktywności lokalnej. W 2009 roku projekcie uczestniczy 113 osób, w tym 75 niepełnosprawnych w programie aktywności lokalnej. Osoby niepełnosprawne mają możliwość nabycia nowych umiejętności zawodowych w zakresie: ogrodnictwa, hafciarstwa, kulinarnym i pracy z komputerem. Program aktywności lokalnej realizowany jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci “O Uśmiech Dziecka” w Chełmie.

Założeniem projektu pt. “Razem wśród ludzi” jest kompleksowe wsparcie uczestników i ich rodzin, które ułatwi aktywną integracje ze społeczeństwem i pozwoli wejść na rynek pracy.

Projekt powyższy zyskał uznanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie jako projekt innowacyjny i prezentowany był na konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie dla przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w październiku 2009 roku.

RAZEM WŚRÓD LUDZI – 2008

Jest to projekt systemowy realizowany od 01.01. do 31.12.2008 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie na podstawie umowy ramowej zawartej z Instytucją Pośrednicząca II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie) Nr POKL.07.01.02-06-006/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w zakresie Działań realizowanych w Priorytecie VII “Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez centra pomocy rodzinie.

Głównym celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy.

W ciągu roku udział w projekcie systemowym rozpoczęły 83 osób, w tym 8 przerwało jego realizację. Metodą pracy w projekcie systemowym był kontrakt socjalny. Kontraktem socjalnym objęto 83 osoby, w tym osoby bezdomne, uzależnione, bezrobotne oraz osoby nieaktywne zawodowo, uczące się lub kształcące.

W ramach kontraktu socjalnego zastosowano narzędzia aktywnej integracji w postaci;
Instrumentu aktywizacji zawodowej:
– uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej – 45 osób,
– dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego – rozpoczęcie działalności gospodarczej – 4 osoby,
– dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego – pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 11 wychowanków.

Instrumentu aktywizacji edukacyjnej:
– finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie szkoły Średniej i policealnej – 9 osób,
– finansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych – 10 osób.

Instrumentu aktywizacji zdrowotnej:
– finansowanie terapii psychologicznej – 30 osób,
– finansowanie badan profilaktycznych lub specjalistycznych – 4 osoby.

Ogólna wartość realizowanego projektu systemowego wynosiła 701.909,13 zł, w tym wkład własny Ośrodka w kwocie 76.487,40 zł jako wsparcie dochodowe w postaci zasiłku celowego i okresowego oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programu Operacyjnego “Kapitał Ludzki”.

KONTAKT:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8, tel/fax. (0 pfx 82) 565 82 59
e-mail: sekretariat@moprchelm.pl e-mail projektu: razem.projekt@moprchelm.pl

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250646
Wczytywanie