Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 02:39

Imieniny:

Fotogaleria

„NOWY MODEL POMOCY – SKUTECZNA PRACA SOCJALNA”

“NOWY MODEL POMOCY – SKUTECZNA PRACA SOCJALNA”

 

https://moprchelm.pl/pics/logotypyprojekty1.png

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje projekt konkursowy “NOWY MODEL POMOCY – – SKUTECZNA PRACA SOCJALNA”, na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 r. do 30.09.2019 r.

Celem głównym projektu jest poprawa obsługi klientów MOPR w Chełmie poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka, nakierowaną na oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz bardziej efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER – wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego – poprzez poprawę jakości pracy socjalnej i realizowanych usług, oddzielenie ich od pracy administracyjnej a także poprawę warunków technicznych do obsługi klientów. Dzięki wsparciu EFS pracownicy socjalni podniosą swoje kompetencje, nabędą nowe umiejętności interpersonalne oraz zawodowe w zakresie pracy socjalnej, obsługi klienta
i zagadnień prawno-administracyjnych .

W wyniku realizacji projektu zmieniona zostanie struktura organizacyjna MOPR. Powstaną następujące zespoły:

1. Zespół ds. pierwszego kontaktu;

2. Zespół ds. pracy socjalnej;

3. Zespół ds. usług;

4. Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

Zostanie utworzony punkt pierwszego kontaktu z 4 stanowiskami pracy oraz kącikiem interaktywnym dla dzieci. Ośrodek zostanie doposażony w sprzęt komputerowy i biurowy. Pracownicy socjalni zatrudnieni w MOPR zostaną objęci cyklem szkoleń i warsztatów oraz wsparciem superwizora pracy socjalnej.

środki Unii Europejskiej: 345 732,36 zł

środki z budżetu państwa: 64 486,39 zł

Całkowita wartość projektu: 410 218,75 zł

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193513
Wczytywanie