Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 02:45

Imieniny:

Fotogaleria

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje projekt „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9, Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego);
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
    z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

W wyniku realizacji projektu wsparcia otrzymają dzieci:

-z rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych oraz rodzinnych domów,

– instytucjonalnej pieczy zastępczej,

-osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
ich opiekunowie.

 

 

Całkowita wartość projektu: 298 345 zł

Środki Unii Europejskiej: 243 859,97 zł

Środki z budżetu państwa: 45 485,03 zł

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250714
Wczytywanie