Chełm

Data: 17.06.2024

Godzina: 18:23

Imieniny:

Fotogaleria

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –edycja 2023– finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 2 637 409,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 637 409,00 zł

CEL PROGRAMU Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku za znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym oraz traktowane na równi do wymienionych.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane miejsca;
załatwianiu spraw urzędowych;
korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej oraz posiada odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie, o których mowa w pkt 1 i 2.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Kartę uczestnictwa do programu można złożyć za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej, osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ul. Kolejowej 8
(Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami do pobrania na stronie moprchelm.pl)

Formularze i dokumenty do pobrania

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Dokumenty dla uczestnika programu:


Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie będą świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w dziale IV ust. 8 Programu finansowane ze środków publicznych.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

od stycznia do grudnia 2023 r. 

  1. Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).
Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1228271
Wczytywanie