Chełm

Data: 17.06.2024

Godzina: 19:34

Imieniny:

Fotogaleria

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w formie pobytu całodobowego – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi:

291 054,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji:

291 054,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobowo opiekę nad:
a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art. 5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
 • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
  Program jest realizowany w dwóch formach, limit godzin w danym roku kalendarzowym wynosi:
  1) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny,
  2) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej – pobyt całodobowy.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Kartę uczestnictwa do programu można złożyć za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej, osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ul. Kolejowej 8
(Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami do pobrania na stronie moprchelm.pl)

Formularze i dokumenty do pobrania

Program ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 Pobyt dzienny oraz Pobyt całodobowy

Dokumenty dla uczestnika programu:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

CZAS TRWANIA PROGRAMU
do grudnia 2023 r.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1228319
Wczytywanie