Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 21:37

Imieniny:

Fotogaleria

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –edycja 2022– finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 1 342 620,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 342 620,00 zł

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku za znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym oraz traktowane na równi do wymienionych.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

Usługi asystenckie mogą być świadczone 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla:
  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Złożenie Karty uczestnictwa w programie za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej,  osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ul. Kolejowej 8
(Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie moprchelm.pl)

Formularze i dokumenty do pobrania

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Dokumenty dla uczestnika programu:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Zmiana programu resortowego w zakresie usługi asystenckiej

Nastąpiła zmiana w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
w zakresie umożliwienia korzystania z usługi asystenckiej przez obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i którym został nadany numer PESEL.
Z wyżej wymienionych usług mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami:

 • posiadające dokument potwierdzający I stopień niepełnosprawności, wydany
  w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, lub
 • nieposiadające dokumentu, o którym mowa w lit. a, które złożyły oświadczenie  o jego posiadaniu (stanowiące załącznik do Programu)

W przypadku dziecka – obywatela Ukrainy, w jego imieniu oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Dokumenty dla uczestnika programu:

CZAS TRWANIA PROGRAMU do 31 grudnia 2022 r.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251798
Wczytywanie