Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 21:38

Imieniny:

Fotogaleria

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024

plakat opieka wytchnieniowa 2024

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 430 236,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 430 236,00 zł

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Miasto Chełm przystąpiło do Programu ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w formie pobytu całodobowego finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm.

CEL PROGRAMU I ADRESACI

Celem głównym Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad:

1 ) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi  orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami   niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym lit a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r poz.100,z póź.zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki.

Program jest realizowany w dwóch formach, limit godzin w danym roku kalendarzowym wynosi:
1) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej–pobyt dzienny,
2) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej–pobyt całodobowy.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o niekaralności;
  2. Informacja o niefigurowaniu w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  3. Pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Karta uczestnictwa powinna zostać złożona wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokumentami uprawniającymi Uczestnika do korzystania z usług w następujący sposób:

  • Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej ePUAP: /moprchelm/SkrytkaESP
  • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm

Karty przyjmowane będą od dnia 23 lutego 2024 r. do dnia 5 marca 2024 r.

O kwalifikacji do Programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Realizator w szczególności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów uwzględnionych w Programie oraz potrzeby osób ubiegających się o przyznanie usług dla osoby, która będzie jedynym rodzicem/opiekunem sprawującym opiekę nad dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością.

Osoby, które nie zakwalifikują się do uczestnictwa w Programie ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc, trafią według kolejności zgłoszeń na listę osób oczekujących.

Złożenie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do Programu.

Więcej informacji dotyczących realizacji Programu można uzyskać w pokoju nr 17 lub pod tel. 82 565 82 59 wew. 213

Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej ośrodka www.moprchelm.pl w zakładce: Programy => Realizowane => Opieka wytchnieniowa- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Formularze i dokumenty do pobrania

Dokumenty dla uczestnika programu:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

CZAS TRWANIA PROGRAMU
od daty podpisania umowy do grudnia 2024 r.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251803
Wczytywanie