Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 03:17

Imieniny:

Fotogaleria

Świetlica środowiskowa

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

Realizowana w Ramach Projektu “Bliżej Rodziny”

22-100 Chełm, ul. Kopernika 25a i 25b

Świetlica Środowiskowa czynna jest w godzinach od 9.00 do 17.00, od poniedziałku
do piątku, w dni robocze, w okresie ferii zimowych i wakacji w godzinach 8.00 do 16.00
Uczestnikiem Świetlicy Środowiskowej mogą być dzieci i młodzież w wieku
od 7 roku życia do ukończenia 18 roku życia.

Uczestnicy mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rozwijających zainteresowania (taniec, śpiew, zajęcia rozwijających kompetencje matematyczne, robotyka, zajęcia ruchowo – sportowe, językowe).

W ramach pracy Świetlicy Środowiskowej realizowana jest doraźna pomoc
dla uczestników, a także dla rodziców i opiekunów.

Uczestnicy Świetlicy Środowiskowej objęci będą wsparciem w zakresie pomocy edukacyjnej.

Uczestnicy objęci będą stałą opieką pedagoga, psychologa a także logopedy. Kadra Świetlicy Środowiskowej jest przeszkolona do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach profilaktyki realizowane będą programy w zakresie: socjoterapii,
przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Świetlica Środowiskowa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, utworzona w ramach projektu ,,Bliżej rodziny”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 r. do 30.06.2022 r.

Świetlica Środowiskowa działa na rzecz mieszkańców Miasta Chełm, a jej siedziba znajduje się przy ul. Kopernika 25a i 25b w Chełmie.

Placówka dysponuje 30 miejscami a pobyt w niej jest nieodpłatny i dobrowolny.

 

Cele realizowane w Świetlicy Środowiskowej:

 1. pomoc w nauce,
 2. organizowanie czasu wolnego,
 3. rozwijanie zainteresowań,
 4. rozwijanie kultury osobistej,
 5. poprawa sprawności fizycznej,
 6. rozwój umiejętności interpersonalnych,
 7. współpraca z rodzinami uczestników i instytucjami je wspierającymi,
 8. profilaktyka uzależnień,
 9. wspomaganie rozwoju uczestników,
 10. budowanie i wzmacnianie zasobów personalnych,
 11. kształtowanie prospołecznych postaw, edukacja i wsparcie dla rodzin.

Zadania Świetlicy Środowiskowej:

 1. wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju,
 2. diagnozowanie potrzeb dzieci i rodzin oraz organizowanie adekwatnej pomocy we współpracy z innymi instytucjami,
 3. stwarzanie rodzicom możliwości zwiększenia swoich umiejętności wychowawczych,
 4.  korygowanie zaburzonych zachowan dzieci i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju, a także wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych,
 5. ścisła współpraca z rodzicami dziecka w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania pomocy, monitorowania procesu pomagania (konsultacje wychowawcy z rodzicami), organizowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców,
 6. prowadzenie oddziaływań korekcyjnych, terapeutycznych, kompensacyjnych
  i profilaktycznych (indywidualnych i grupowych),
 7. organizowanie zajęć edukacyjno-wychowawczych w tym: pomoc w nauce, umożliwianie rozwoju zainteresowań, organizacja zabaw i spotkań okolicznościowych,
 8. towarzyszenie rodzinom przeżywającym kryzysy m.in. poprzez spotkania z dziećmi
  i rodzicami,
 9. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (udział
  w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i ich inicjowanie),
 10. organizowanie i promocja wolontariatu,
 11. prowadzenie zajęć profilaktycznych o charakterze socjoterapeutycznym,
 12. prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej dotyczących kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

 

Proces rekrutacyjny uczestników.

Pobranie i wypełnienie Ankiety Zgłoszeniowej Dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Ankiety można pobrać: w Sekretariacie MOPR Chełm ul. Kolejowa 8, u Pracownika Socjalnego MOPR Chełm, w siedzibie Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Kopernika 25a i 25b w Chełmie.

Wypełnione i kompletne ankiety przekazać ww.

Wypełnienie i wyrażenie zgody na udział w projekcie “Bliżej Rodziny”.

 

Zasady ogólne procesu rekrutacyjnego:

Pierwszeństwo udziału w zajęciach Świetlicy Środowiskowej posiadają rodziny i ich dzieci gdy:

– rodzina korzysta ze świadczeń w MOPR Chełm;

– rodzina ma przydzielonego asystenta rodziny;

– osoba lub rodzina jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnie wykluczenia społecznego;

– osoba z niepełnosprawnościami lub osoba niesamodzielna, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– osoba lub rodzina korzysta ze wsparcia w ramach POPŻ na lata 2014-2020, a zakres udzielanego wsparcia nie powiela działań w POPŻ;

– dziecko jest osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia;

– dziecko jest osobą innej niekorzystnej sytuacji społecznej innej niż wymienione powyżej;

– dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

– dziecko posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

– osoba z niepełnosprawnością sprzężoną;

– osoba z niepełnosprawnością intelektualną;

– osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

– osoba z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowana w ustawie z dnia 19 sierpnia 1945 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

– dziecko jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim.

W szczególnych przypadkach o przyjęciu uczestnika decyduje Kierownik Świetlicy Środowiskowej.

 

Ankieta zgłoszeniowa do świetlicy.docx 455kb

 

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Świetlica Środowiskowa

ul. Kopernika 25a i 25b, 22-100 Chełm

tel. /82/ 549 70 95

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250755
Wczytywanie