Chełm

Data: 13.04.2024

Godzina: 01:28

Imieniny:

Fotogaleria

Mieszkania Treningowe i Wspomagane

Adres:

Mieszkania Treningowe i Wspomagane w Chełmie
ul. Wojsławicka 11b, 22-100 Chełm
tel: 82 564 21 26

Jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Mieszkania Treningowe i Wspomagane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie utworzone na podstawie uchwały Nr XIV/114/07 Rady Miasta Chełm z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia “Programu Organizacji Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych” przeznaczone są dla 25 osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wymagają usług opiekuńczych i bytowych oraz 5 pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodzinę zastępczą, które przy odpowiednim wsparciu mogą funkcjonować w środowisku lokalnym.
Mieszkania w Chełmie swoją działalność rozpoczęły od dnia 2 kwietnia 2009 r. Mieszkania chronione są formą oparcia społecznego, dają możliwość mieszkania osobom w ich naturalnym środowisku, zbliżonym do życia w rodzinie, zorganizowania usług opiekuńczych, które są niewystarczające w warunkach domowych. Osoby starsze, oprócz odpowiednich warunków socjalno – bytowych mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, kontakt z innymi osobami, pomoc w czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Mają możliwość podtrzymywania kontaktu z rodziną, znajomymi. Natomiast wychowankowie realizują indywidualny program usamodzielniania i przygotowania do integracji ze środowiskiem.
Mieszkania Wieloprofilowe Chronione w Chełmie składają się z 12 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, jadalni, świetlicy, holu i pralni. Pomieszczenia są wyposażone w meble i w niezbędny sprzęt. Wychowankowie zajmują odrębną część budynku, na którą składają się 3 pokoje, kuchnia, hol oraz zaplecze sanitarne. W pozostałej części budynku przebywają osoby starsze. Zajmują 9 pokoi. Do dyspozycji mają kuchnię, świetlicę oraz sanitariaty i łazienki (prysznice, wannę). Pralnia i świetlica przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców.
Aktualnie w mieszkaniach chronionych przebywają osoby samotnie gospodarujące, z terenu miasta Chełm, które spełniają warunki do umieszczenia w placówce. Czas wolny wypełniają mieszkańcom wspólne rozmowy, proste zajęcia w kuchni, wspólne oglądanie telewizji, czytanie prasy, spacery oraz uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez Dom Dziennego Pobytu oraz środowiskowy Dom Samopomocy. Powyższe formy są możliwe do realizacji dzięki zapewnieniu opieki przez personel opiekuńczy.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/429/18 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca 2018 r. w zależności od celu udzielania wsparcia w mieszkaniu chronionym, mieszkania prowadzone są jako mieszkania wspierane oraz mieszkania chronione treningowe.

  1. Kryteria przyjmowania

Kryteria przyjmowania wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodzinę zastępczą do mieszkań chronionych

Osoba ubiegająca się o zamieszkanie w mieszkaniach chronionych, składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wniosek o przyjęcie wraz z uzasadnieniem.

Do wniosku należy dołączyć:
1) opinię opiekuna w procesie usamodzielnienia (w przypadku osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze);
2) zaświadczenie o posiadanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
3) dowód osobisty.

Kryteria przyjmowania osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych do mieszkań chronionych

Osoba ubiegająca się o zamieszkanie w mieszkaniach chronionych, składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wniosek o przyjęcie wraz z uzasadnieniem.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie o stanie zdrowia wraz z wynikami aktualnych badań;
2) zaświadczenie o posiadanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
3) dowód osobisty.

  1. Zasady odpłatności

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Zasady ustalania odpłatności określa uchwała Nr XXXVI/429/18 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wieloprofilowych chronionych zmieniona uchwałą Nr XLI/385/09 Rady Miasta Chełm z dnia 20 listopada 2009r. Wysokość odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, uwzględniając możliwości finansowe osoby zamieszkującej i rzeczywiste koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego, na które składają się opłaty związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, dostawą energii cieplnej, elektrycznej i gazu, wywozem nieczystości stałych, zakupem środków niezbędnych do utrzymania higieny pomieszczeń wspólnych, koszty drobnych napraw i porządku wokół budynku oraz zapewnieniem usług opiekuńczych. Ponadto, mieszkaniec ponosi pełne koszty związane z wyżywieniem, zakupem leków i ubrania, organizowaniem czasu wolnego oraz inne koszty.

Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ponoszą odpłatność za pobyt w następujący sposób:

Pobyt bezpłatny jest w sytuacji, gdy dochód osoby skierowanej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, aktualnie jest to kwota 776 zł miesięcznie.

Miejsce w mieszkaniu chronionym może być przyznane:

  1. Na czas określony
  2. a) 3 miesięczny okres próbny,
    b) do 1 roku dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i wychowanków rodzin zastępczych,
    c) w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia do 2 lat.
  3. Na czas nieokreślony

Na czas nieokreślony dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które nie mogą mieszkać same z różnych względów, tj. niemożność prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego lub osoba nie chce żyć sama i wyraża chęć przebywania we wspólnocie.

 

Miesięczny koszt utrzymania Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 2 748,15 zł
(obliczony na podstawie przewidywanych kosztów działalności na 2024 r.)

 

odpłatność

Pobyt bezpłatny jest w sytuacji, gdy dochód osoby skierowanej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, aktualnie jest to kwota 776 zł miesięcznie.

Miejsce w mieszkaniu chronionym może być przyznane:

1. Na czas określony
a) 3 miesięczny okres próbny,
b) do 1 roku dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i wychowanków rodzin zastępczych,
c) w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia do 2 lat.

2. Na czas nieokreślony
Na czas nieokreślony dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które nie mogą mieszkać same z różnych względów, tj. niemożność prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego lub osoba nie chce żyć sama i wyraża chęć przebywania we wspólnocie.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1183653
Wczytywanie