Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 01:38

Imieniny:

Fotogaleria

Program Samodzielność – Aktywność – Mobilność

„Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Mieszkanie dla absolwenta:
Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która:
1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;
2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub podjętym zatrudnieniu.
Obecnie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielone na okres 5 lat.
Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.
Dostępne mieszkanie:
Dofinansowanie do zamiany lub zakupu mieszkania – na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która:
1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego a sprzedawanego. Różnica wartości mieszkań zamienianych, nie może być większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w lokalizacji mieszkania bez barier, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, obowiązująca dla lokalizacji mieszkania bez barier na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON) podpisując podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
Treść programu oraz innych dokumentów związanych z realizacją programu umieszczone są na witrynie internetowej PFRON.

 

Realizatorem przedmiotowych programów dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), bez straty czasu Wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Link do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt:

Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością

Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm

(wejście od zachodniego parkingu – pokój 377)

tel: 82 549 70 91, 82 564 38 55

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250630
Wczytywanie