Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 21:36

Imieniny:

Fotogaleria

Archiwum

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” na 2022 rok

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku (pobierz plik)

Dokumenty do pobrania:

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 2 i 3

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 4

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1, Zadanie nr 3 i 4

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 5

 

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 5

Wnioski – Moduł I, Obszar D, Zadanie 1

 

Wnioski – Moduł II

 

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku (pobierz plik)

Dokumenty do pobrania:

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 2 i 3

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 4

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1, Zadanie nr 3 i 4

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 5

 

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 5

Wnioski – Moduł I, Obszar D, Zadanie 1

 

Wnioski – Moduł II

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” na 2020 rok

Dokumenty do pobrania:

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 2 i 3

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 4

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1, Zadanie nr 3 i 4

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 5

 

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 5

Wnioski – Moduł I, Obszar D, Zadanie 1

 

Wnioski – Moduł II

Pilotażowy program “Aktywny samorząd” na 2019 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że w roku 2019 w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – realizowane będą następujące zadania:

1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku:

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

2. Wystąpienie o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu, realizator programu składa we właściwym terytorialnie Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Termin złożenia wystąpienia upływa w dniu 10 marca 2019 roku.

3. Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu, w odniesieniu do pierwszej transzy środków finansowych przyznanych w 2019 roku, upływa w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

4. Przekazanie przyznanych w 2019 roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu, nastąpi nie wcześniej niż po wykorzystaniu środków przekazanych w 2018 roku i złożeniu przez realizatora programu rozliczenia tych środków.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
11.03.2019 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
04.12.2019 Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
ze środków przekazanych w 2019 roku
30.08.2020 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II (zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu), można zapoznać się

pod tym adresem

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Plakat promocyjny “Aktywny samorząd” (pobierz)

Dokumenty do pobrania:

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 3

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 4

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 1

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 3

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 4

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 5

 

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 5

Wnioski – Moduł I, Obszar D, Zadanie 1

 

Wnioski – Moduł II

KOMUNIKAT

Pilotażowy program “Aktywny samorząd” na 2018 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że w roku 2018 w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – realizowane będą następujące zadania:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,

 • w kolegium,

 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

O przedmiotowe dofinansowania mogą ubiegać się niepełnosprawni mieszkańcy miasta Chełm. Miejsce przyjmowania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące programu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Plac Niepodległości 1

(wejście od zachodniego parkingu – pokój 377)

tel: (82) 564-38-55

https://www.facebook.com/moprchelm/

http://moprchelm.pl/index.php?go=pfron

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 5.04.2018 r. do 30.08.2018 r.

Moduł II

od dnia 09.03.2018 r do 30.03.2018 r. (I termin – rok akademicki 2017/2018)

od dnia 1.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (II termin – rok akademicki 2018/2019)

“Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku z dnia 31.01.2018 roku (PDF; 394,22 KB) https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

Wnioski – Moduł I, Obszar D

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 1

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wnioski – Moduł II

W związku z kontynuacją realizacji pilotażowego Programu “AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informujemy, że wnioski dot. udziału w ww. programie przyjmowane są w ramach:

Modułu I

do dnia 30.08.2017 r.

Modułu II

od dnia 01.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

W 2017 roku , w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” realizowane są następujące formy wsparcia:

Moduł I:

– Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

– Obszar B, zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

– Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym – wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Więcej informacji można uzyskać na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie lub w siedzibie, ul. Kolejowa 8, pokój nr 10.

KOMUNIKAT

REALIZACJA

PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

W 2017 ROKU

CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie).

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

ADRESACI PROGRAMU ORAZ MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie o dofinasowanie w ramach programu “Aktywny samorząd” mogą ubiegać się osoby których miejscem zamieszkania jest Miasto Chełm.

Przy czym przez miejsce zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania;

Obszar A, Zadanie 1:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł,
 • udział własny – 15%
 • okres karencji – 3 lata,
 • rodzaj niepełnosprawności – ruch – znaczny lub umiarkowany stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Obszar A, Zadanie 2:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 2.100 zł,
 • w tym dla koszów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
 • pozostałe koszty – 600 zł,
 • udział własny – 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B, Zadanie 1:

 • rodzaj niepełnosprawności – ruch – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • rodzaj niepełnosprawności – wzrok – dla osoby niewidomej – 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie – 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku – 8.000 zł.
 • znaczny stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • udział własny – 10 %,
 • okres karencji – 3 lata.

Obszar B, Zadanie 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów programu – 2.000 zł
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C, Zadanie 2:

 • maksymalna kwota dofinansowania – 2.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

Obszar C, Zadanie 3:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny – 10%,
 • okres karencji – 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar C, Zadanie 4:

 • do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • udział własny – 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D:

Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka – 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na (każdą) osobę zależną – udział własny 15 %.

W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

MODUŁ II

Moduły Aktywnego Samorządu

Max kwota dofinansowania

Udział
własny
wnioskodawcy

Adresaci (warunki uczestnictwa)

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Dofinansowanie lub refundacja

Dofinansowanie kosztów nauki dotyczących wynosi:

– opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy edukacji na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form edukacji, kwota dofinansowania opłaty za naukę może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnych kierunkach, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęte przez Pełnomocników Zarządu w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii realizatora lub Oddziału PFRON.

Kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji chyba, że wnioskodawca:

– ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji, jaka dotychczas nie była objęta dofinansowaniem,

– jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji, wówczas zmniejszenie kwoty nie obowiązuje.

Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000 zł,
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – nie więcej niż 1000 zł, może być zwiększony nie więcej niż o:

– 700 zł w przypadku, które określa realizator programu:
– problemy w poruszaniu się (I-N, R, O, S, II-N, R)
– problemy w komunikowaniu się (I-L, O, N),
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione lub przekwalifikowanie się osób zatrudnionych,
– dochód (gospodarstwo jednoosobowe do 1500 zł, gospodarstwo wieloosobowe do 1000 zł),
– niepełnosprawność sprzężona lub dwa orzeczenia,
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych (obecnie realizowana forma kształcenia jest wyższa od dotychczas ukończonych),

– 500 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

– 300 zł w przypadku , gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,

– 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

– do 25 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku w ramach wszystkich form kształcenia, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok do 50 % kwoty wyliczonej,

– do 50 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na drugim roku w ramach wszystkich form kształcenia,

– do 75 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na trzecim roku w ramach wszystkich form kształcenia,

– do 100 % wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na czwartym roku w ramach wszystkich form kształcenia,

Studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich otrzymują dodatek w maksymalnej kwocie na każdym etapie nauki.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu objętego uprzednio dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia.
Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/ półrocza objętego dofinansowaniem.

Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia, jeśli są one realizowane zgodnie z planem studiów.

0 % na pierwszym kierunku dla osób niezatrudnionych, 50 % na drugim i kolejnych kierunkach dla osób niezatrudnionych;

15 % na pierwszym kierunku dla osób zatrudnionych,

65 % na drugim i kolejnych kierunkach dla osób zatrudnionych

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza 583 zł (netto) na osobę

– znaczny lub umiarkowany stopień, I lub II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

– nauka w szkole wyższej, policealnej, kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi realizowana w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym i za pośrednictwem Internetu).

W ramach Modułu II , osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać pomoc finansową wyłącznie wtedy, gdy spełniają łącznie dwa warunki:

uczestnicząc w pilotażowym programie “Aktywny samorząd” lub w programie “Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” – posiadali znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

w trakcie uczestnictwa w programie, orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uzyskały nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – pierwszego semestru nauki.

W przypadku osób, które otworzyły tylko przewód a nie są uczestnikami studiów doktoranckich przysługuje tylko opłata za przeprowadzenie przewodu.

Półrocze/semestr oznacza okres nauki w szkole, obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną oraz obowiązkowe praktyki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie wymagający rozliczenia, dotyczy przykładowo: kosztów zakwaterowania, dojazdów, dostępu do Internetu, uczestnictwa z zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, wkładu własnego wymaganego zasadami programów UE.

Dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania opłaty za naukę (czesne) w przypadku powtarzania nauki nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia i tylko jeżeli powtarzanie następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku). Na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowania kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze PFRON.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, tzn. po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomoc

Harmonogram realizacji pilotażowego programu “Aktywny Samorząd – 2017”:

Termin

Opis

03.04.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I programu
30.08.2017 Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu I programu
10.03.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 Modułu II programu
30.03.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

Modułu II programu01.09.2017Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

Modułu II programu10.10.2017Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

Modułu II programu

Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU “AKTYWNY SAMORZAD – 2017”

Wnioski – Moduł I, Obszar D

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wnioski – Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar B, Zadanie 1

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 2

Wnioski – Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wnioski – Moduł II

1. Pilotażowy program “Aktywny samorząd” na 2016 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie uprzejmie informuje, że Miasto Chełm przystąpiło do realizacji pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w 2016 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Aktualne warunki udziału i dofinansowania opisane są w ust. 8 i ust. 17 dokumentu “Kierunki działań (…)”.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Informacje o warunkach uczestnictwa w module II zawarte są w w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

1. Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

– posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

– posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu, aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Przypominamy, że:

dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny), decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy, kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę.

Decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

 

Wysokość maksymalnego dofinansowania
ze środków PFRON w 2016 roku – Moduł I

Moduł I
Obszar A Zadanie 1
oprzyrządowanie samochodu
Obszar A Zadanie 2
prawo jazdy kategorii B
Obszar B Zadanie 1
sprzęt elektroniczny, oprogramowanie
5.000 zł kurs/egzaminy – 1.500 zł
pozostałe koszty – 600 zł
 • dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł
Obszar B Zadanie 2
szkolenie komputerowe
Obszar C Zadanie 1
wózek elektryczny
Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego
 • dla osoby głucho-niewidomej – 4.000 zł
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł
Zadanie nie jest obecnie realizowane 2.000 zł
Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Obszar C Zadanie 4
sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną
Przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł
 • przedramienia – 20.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł
 • na poz. podudzia – 14.000 zł
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł
 • Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł
Przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 2.700 zł
 • przedramienia – 6.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł
 • na poziomie podudzia – 4.200 zł
 • wysokości uda – 6.000 zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł
 • Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł
200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą (jedną) osobą zależną

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej – Moduł I

Moduł I
Obszar A Zadanie 1
oprzyrządowanie samochodu
Obszar A Zadanie 2
prawo jazdy kategorii B
Obszar B Zadanie 1
sprzęt elektroniczny, oprogramowanie
15% 25% 10% (Zadanie nie jest obecnie realizowane)
Obszar B Zadanie 2
szkolenie komputerowe
Obszar C Zadanie 1
wózek elektryczny
Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego
x 10% (Zadanie nie jest obecnie realizowane) x
Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Obszar C Zadanie 4
sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną
10% 10% 15%

 

Terminy przyjmowania wniosków w 2016 roku:

Moduł I:

– w trybie ciągłym w okresie od dnia 30 marca 2016 roku do dnia 30 sierpnia 2016 roku.

Moduł II:

– I nabór: od dnia 17 marca – do dnia 15 kwietnia 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),

– II nabór: od dnia 1 września – do dnia 10 października 2016 r.

(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

 

Tłumaczenie na język migowy :

 

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

Załączniki:

O przedmiotowe dofinansowania mogą ubiegać się niepełnosprawni mieszkańcy miasta Chełm. Miejsce przyjmowania wniosków :

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8

(parter – pokój nr 10)

tel: 82 564-38-55

2. Pilotażowy program “Aktywny Samorząd” – zasady i warunki brzegowe obowiązujące w 2015 roku

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” na 2015 rok

UWAGA STUDENCI – moduł II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: TEXT JEDNOLITY

Zakres wprowadzonych zmian:

– wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (700 zł – zmiana w ust. 8 pkt 1),

– ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia” dla uczestników programu w obu modułach (zmiana w ust. 22 pkt 24),

– określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia – poprzez wskazanie w ust. 14, iż z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:

– zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo

– z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł,

– wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta w module II” (zmiana w ust. 22 – dodanie pkt 22 a), przez co będzie rozumieć się:

– dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12,

– w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na postawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. – M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczona według wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12,

– zobowiązano Realizatora programu do promocji programu adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy placówek z oddziałami integracyjnymi (dodanie ust. 6a),

– zobowiązano Realizatora programu do wyznaczania wnioskodawcy w module II co najmniej 14-dniowego terminu (licząc w dniach kalendarzowych) na uzupełnienie brakujących danych i załączników – zmiana w ust. 18 poprzez dodanie pkt 2b,

– wprowadzono zmianę zapisu ust. 22 pkt 7 (definicja Karty Dużej Rodziny) w związku z uchyleniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), z powołaniem się na ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

– wprowadzono korektę zapisu ust. 8 i ust. 9 w związku z koniecznością umieszczenia poprawnego odwołania do ust. 14 pkt 2 lit. a lub lit. b dokumentu,

– z uwagi na zgłaszane przez Realizatorów programu wątpliwości doprecyzowano, że:

– wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją lub w okresie objętym refundacją kosztów (w ust. 18 dodano pkt 2a),

– w zakresie definicji zatrudnienia – następujące po sobie okresy obowiązywania umów cywilnoprawnych sumują się, co ma znaczenie dla weryfikowania wymogu wskazanego w ust. 22 pkt 24 lit. e, aby zatrudnienie na podstawie takiej umowy nie trwało krócej niż 6 miesięcy.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie “Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:

– Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

– Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

– Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1) Obszaru A – w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:
a) dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,
2) Obszaru B – w Zadaniu nr 2:
a) dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
b) dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
3) Obszaru C:
a) w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,
b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
– w zakresie ręki – 9.000 zł,
– przedramienia – 20.000 zł,
– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie podudzia – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. B,
d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą (jedną) osobą zależną.

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

– posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

– posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

– aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:
– dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 1.000 zł,
– dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,
– opłaty za naukę (czesne) równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.
W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:
– 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
– 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
– 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)
65% * 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. “Kierunki działań (…)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

– stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

– stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

– działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),

– działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Od 2014 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

1. Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

– “STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

-“STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

– pilotażowy program “Aktywny samorząd”,

2. Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

3. Decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu,

4. Wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Przypominamy również, że:

– dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

– decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),

– kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

– decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2015 BĘDĄ PRZYJMOWANE:

– MODUŁ I – od dnia 11.03.2015 r. do dnia 30.08.2015 r.

– MODUŁ II

– od dnia 11.03.2015 r. do dnia 30.03.2015 r .

(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)

– od dnia 01.09.2015 r. do dnia 10.10.2015 r.

(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Warunki dofinansowania opisane są szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny samorząd w 2015 roku” i znajdują się na stronie:

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2624,Zarzad-PFRON-przyjal-dokument-pn-Kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazu.html

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Uwaga !

Osoby wykluczone z dofinansowania – w Module I i II :

to osoby mające wymagalne zobowiązania wobec PFRON oraz realizatora programu

– w Module II :

to przerwa w nauce, w czasie której osoba nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański lub zdrowotny.

Druki wniosków wraz z załącznikami(do pobrania) :

Szczegółowe informacje dotyczące programu “Aktywny samorząd” można
także uzyskać w MOPR w Chełmie przy ul. Kolejowej 8, pokój 10
tel: (82) 564-38-55

 

3. Pilotażowy program “Aktywny Samorząd” – zasady i warunki brzegowe obowiązujące w 2014 roku

 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” na 2014 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie uprzejmie informuje, że Miasto Chełm przystąpiło do realizacji pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” w 2014 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Cel programu : wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

O przedmiotowe dofinansowania mogą ubiegać się niepełnosprawni mieszkańcy miasta Chełm.

Miejsce przyjmowania wniosków :

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8 (parter – pokój nr 10)

Termin przyjmowania wniosków :

Moduł I :

– w trybie ciągłym w okresie do 30 sierpnia 2014 roku.

Moduł II :

– I nabór 11 marca – 30 marca 2014 roku

– II nabór : 1 września – 30 września 2014 roku.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

OBSZAR A
LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

Zadanie 1
(pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu)

5 000,00 zł

15,00%

– znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
– wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu ruchu (R) (jeśli nie stanowi podstawy wydania orzeczenia, to powinna być konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym (N) lub całościowych zaburzeń organizmu (C) i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Przez posiadacza samochodu należy rozumieć właściciela lub współwłaściciela. W przypadku osób niepełnoletnich natomiast posiadaczem jest wnioskodawca.

Zadanie 2
(pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B – dofinansowanie lub refundacja)

– 1 500 zł – koszty kursu i egzaminu
– 600 zł – pozostałe koszty w przypadku kursu poza miejscem zamieszkania wnioskodawcy

25,00%

– znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu ruchu (jw).

 

OBSZAR B
LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Zadanie 1
(pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania)

– osoby niewidome – 30 000 zł, w tym

20 000 zł na urządzenia brajlowskie
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10 000 zł
– osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 5 000 zł

10 %

– znaczny stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
– wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Dysfunkcja obu kończyn górnych winna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o wrodzonym braku lub amputacji obu kończyn górnych, co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)
Dysfunkcja narządu wzroku
– oznacza przyczynę do wydania orzeczenia,
– gdy wzrok nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu, to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości wzroku w oku lepszym = lub < 0,05 i zwężeniu pola widzenia poniżej 20 stopni,
– w przypadku osób w wieku do 16 r.ż. to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości wzroku w oku lepszym = lub poniżej 0,1 i /lub zwężeniu pola widzenia do 30 stopni.

Zadanie 2
(dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania)

– dla osoby głuchoniewidomej – 4000 zł
– dla pozostałych adresatów – 2000 zł
– z możliwością zwiększenia o 100%, wyłącznie w sytuacji, gdy poziom dysfunkcji wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Nie wymagany

Osoba korzystająca z Zadania 1

(osoba głucha to osoba posiadająca ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim; osoba głuchoniewidoma to taka, u której na skutek równoczesnego ubytku wzroku (wyjaśnienie w Zadaniu 1 u osoby powyżej 16 r.ż.) i słuchu występują duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim)

 

OBSZAR C
LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

Zadanie 1
(pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)

7 000 zł z możliwością zwiększenia do 20 000 zł w przypadkach indywidualnych, wyłącznie:
– gdy zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej
oraz
– gdy celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu.

10 %

– znaczny stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
– wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
– gdy stan zdrowia tych osób oraz dysfunkcja narządu ruchu wykluczają samodzielne poruszanie się i przemieszczanie za pomocą zwykłego wózka,
– obniżona sprawność ruchowa w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej (amputacje, porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe) musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim,
– gdy korzystanie z tego wózka jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji i nie spowodują jego powstrzymania lub pogorszenia,
– gdy korzystanie z tego wózka nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
– gdy nie ma przeciwwskazań do korzystania z takiego wózka z powodu utraty przytomności, epilepsji lub innych powodów,
– gdy zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej.

Zadanie 2
(pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego – dofinansowanie lub refundacja)

2 000 zł

Nie wymagany

– znaczny stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),

Zadanie 3
(pomoc w zakupie protezy kończyny po amputacji, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, na co najmniej III poziomie jakości)

– w zakresie ręki – 9 000 zł,
– przedramienia – 20 000 zł,
– ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26 000 zł,
– na poziomie podudzia –
14 000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) –

20 000 zł,
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000 zł
– z możliwością zwiększenia dofinansowania do protezy na poziomu IV dla zwiększenia zdolności do pracy wnioskodawcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii eksperta PFRON
– tytułem dojazdu do eksperta w celu przeprowadzenia ekspertyzy następuje zwrot w zależności od poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 200 zł

10 %

– stopnień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 4
(pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy o co najmniej III poziomie jakości – dofinansowanie lub refundacja)

Do 30% kwot ww.

-tytułem dojazdu do eksperta w celu przeprowadzenia ekspertyzy następuje zwrot w zależności od poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 200 zł

10%

– stopnień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

OBSZAR D
POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOśCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Dofinansowanie lub refundacja

200 zł miesięcznie , ale nie więcej jak 2 400 zł rocznie, za każde dziecko przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod opieką dziennego opiekuna, niani, klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego

– 15 % wymagany wkład własny

15% – znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
– aktywność zawodowa,
– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

MODUŁ II

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Dofinansowanie ub refundacja

Dofinansowanie kosztów nauki (semestr/półrocze) wynosi:
– opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, – dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000 zł,
– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – 1 000 zł, zwiększony o

200 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy.

Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana wyzej, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku, form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

W przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia – kwota dofinansowania opłaty za czesne może być zwiększona o równowartość połowy tych kosztów na kolejnym (kolejnych) kierunku nauki.

Nie wymagany

– znaczny lub umiarkowany stopień,
– nauka w szkole wyższej, policealnej, kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi realizowana w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym i za pośrednictwem Internetu).

 

W przypadku osób, które otworzyły tylko przewód a nie są uczestnikami studiów doktoranckich przysługuje tylko opłata za przeprowadzenie przewodu.

Półrocze oznacza okres nauki w szkole, obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną oraz obowiązkowe praktyki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie wymagający rozliczenia, dotyczy przykładowo: kosztów zakwaterowania, dojazdów, dostępu do Internetu, uczestnictwa z zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, wkładu własnego wymaganego zasadami programów UE.

Dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania w przypadku powtarzania nauki.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

 

Uwaga !

środki własne wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON oraz NFZ.

Osoby wykluczone z dofinansowania – w Module I i II :

to osoby mające wymagalne zobowiązania wobec PFRON oraz realizatora programu

– w Module II :

to przerwa w nauce, w czasie której osoba nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański lub zdrowotny.

Druki wniosków wraz z załącznikami(do pobrania) :

LINKI :

Kierunki działań oraz warunki brzegowe 2014
Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu “Aktywny Samorząd”

Szczegółowe informacje dotyczące programu “Aktywny Samorząd” można
także uzyskać w MOPR w Chełmie przy ul. Kolejowej 8, pokój 10
tel: (82) 564-38-55

 

4. Pilotażowy program “Aktywny Samorząd” – zasady i warunki brzegowe obowiązujące w 2013 roku

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” na 2013 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie uprzejmie informuje, że Miasto Chełm przystąpiło do realizacji pilotażowego programu ”Aktywny Samorząd” w 2013 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel programu : wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

O przedmiotowe dofinansowania mogą ubiegać się niepełnosprawni mieszkańcy miasta Chełm.

Miejsce przyjmowania wniosków Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8 (parter – pokój nr 10)

Termin przyjmowania wniosków :

Moduł I :

– w trybie ciągłym w okresie od 2 maja 2013 roku do 30 września 2013 roku.

Moduł II :

– I nabór : 2 – 31 maja 2013 roku

– II nabór : 2 – 30 września 2013 roku.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową ,

w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym .

 

ADRESACI PROGRAMU I WARUNKI BRZEGOWE:
 

Moduły Aktywnego Samorządu

Max kwota dofinansowania Udział własny wnioskodawcy

Adresaci (warunki uczestnictwa)

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

OBSZAR A
LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

Zadanie 1
(pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu)

5 000,00 zł

15 %

– znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
– wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu ruchu (R) (jeśli nie stanowi podstawy wydania orzeczenia, to powinna być konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym (N) lub całościowych zaburzeń organizmu (R) i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Przez posiadacza samochodu należy rozumieć właściciela lub współwłaściciela. W przypadku osób niepełnoletnich natomiast posiadaczem jest wnioskodawca.

Zadanie 2
(pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B – dofinansowanie lub refundacja)

– 1 500 zł
– 600 zł 
– pozostałe koszty w przypadku kursu poza miejscem zamieszkania

25 %

– znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu ruchu (jw).

 

W szczególności chodzi o koszty kursu i egzaminów.

OBSZAR B
LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Zadanie 1
(pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania)

– osoby niewidome – 30 000 zł, w tym 20 000 zł na urządzenia brajlowskie
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia – 10 000 zł
– osoby z dysfunkcją narządu kończyn górnych oraz pozostali adresaci – 5 000 zł

10 %

– znaczny stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
– wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 

Dysfunkcja obu kończyn górnych winna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o potwierdzonym wrodzonym braku lub amputacji obu kończyn górnych, co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)

Dysfunkcja narządu wzroku
– oznacza przyczynę do wydania orzeczenia,
– gdy wzrok nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu, to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości wzroku w oku lepszym = lub < 0,05 i zwężeniu pola widzenia poniżęj 20 stopni,
– w przypadku osób w wieku do 16 r.ż. to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości wzroku w oku lepszym = lub < 0,06 i zwężeniu pola widzenia poniżej 30 stopni

Zadanie 2
(dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania)

– dla osoby głuchoniewidomej – 4000 zł
– dla pozostałych adresatów – 2000 zł
– z możliwością zwiększenia o 100%, wyłącznie w sytuacji, gdy poziom dysfunkcji wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Nie wymagany

Osoba korzystająca z Zadania 1

(osoba głucha to osoba posiadająca ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim; osoba głuchoniewidoma to taka, u której na skutek równoczesnego ubytku wzroku (wyjaśnienie w Zadaniu 1 u osoby powyżej 16 r.ż.) i słuchu występują duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim)

OBSZAR C
LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

Zadanie 1
(pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)

7 000 zł z możliwością zwiększenia do 20 000 zł w przypadkach indywidualnych, wyłącznie:
– gdy zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnej oraz
– gdy celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora

10 %

– znaczny stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
– wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
– gdy stan zdrowia tych osób oraz dysfunkcja narządu ruchu wykluczają samodzielne poruszanie się i przemieszczanie za pomocą zwykłego wózka,
– obniżona sprawność ruchowa w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej (amputacje, porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe) musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim,
– gdy korzystanie z tego wózka jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji i nie spowodują jego powstrzymania lub pogorszenia,
– gdy korzystanie z tego wózka nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
– gdy nie ma przeciwwskazań do korzystania z takiego wózka z powodu utraty przytomności, epilepsji lub innych powodów,
– gdy zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej

Zadanie 2
(pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego – dofinansowanie lub refundacja)

2 000 zł

Nie wymagany

– znaczny stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),

Zadanie 3
(pomoc w zakupie protezy kończyny po amputacji, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, na co najmniej III poziomie jakości)

– w zakresie ręki – 9 000 zł,
– przedramienia – 20 000 zł,
– ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26 000 zł,
– na poziomie podudzia –
14 000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000 zł,
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000 zł
– z możliwością zwiększenia dofinansowania do protezy do poziomu IV dla zdolności do pracy wnioskodawcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii eksperta PFRON
– tytułem dojazdu do eksperta w celu przeprowadzenia ekspertyzy następuje zwrot w zależności od poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 200 zł

10 %

– stopnień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4
(pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy o co najmniej III poziomie jakości – dofinansowanie lub refundacja)

Do 30% kwot ww.

10%

Jw.

OBSZAR D
POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOśCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Dofinansowanie lub refundacja

200 zł miesięcznie , ale nie więcej jak 2 200 zł rocznie, za każde dziecko przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod opieką dziennego opiekuna, niani, klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego

15 %

– znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
– aktywność zawodowa,
– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

MODUŁ II

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Dofinansowanie lub refundacja

do :

-czesnego

-przeprowadzenia przewodu doktorskiego

-kosztów kształcenia

Maksymalna kwota dofinansowania w semestrze wynosi:
– 3000 zł na czesne,
– 3000 zł na przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
– mogą być one zwiększone, gdy z orzeczenia wynikają dwie przyczyny niepełnosprawności do 30% oraz do 40% gdy z orzeczenia wynikają trzy przyczyny, oraz w przypadku studiów na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu kierunków zamawianych do 50%,
– w ramach dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: 800 zł dla osoby ze znacznym stopniem, a 500 zł dla osoby z umiarkowanym stopniem,
– dodatek ten może być zwiększony za osiągnięcia dobrych wyników w nauce: do 25% przy średniej ocen 3,5 – 3,75; do 30% przy średniej 3,76 – 4; do 35% przy średniej 4,01 – 4,5 i do 40% przy średniej powyżej 4,5
– poza tym może on zostać też zwiększony w przypadku osoby niewidomej do 20%, osoby głuchej do 25%, głuchoniewidomej do 30%
– znaczny lub umiarkowany stopień,
– nauka w szkole wyższej, policealnej, kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi realizowana w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym i za pośrednictwem Inter netu).

 

W przypadku osób, które otworzyły tylko przewód a nie są uczestnikami studiów doktoranckich przysługuje tylko opłata za przeprowadzenie przewodu)

Czesne przysługuje tylko w ramach jednego kierunku

Półrocze oznacza okres nauki w szkole, obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną oraz obowiązkowe praktyki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie wymagający rozliczenia, dotyczy przykładowo: kosztów zakwaterowania, dojazdów, dostępu do internetu, uczestnictwa z zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, wkładu własnego wymaganego zasadami programów UE.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Uwaga !

Środki własne wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON oraz NFZ.

Osoby wykluczone z dofinansowania

– w Module I i II :

to osoby mające wymagalne zobowiązania wobec PFRON oraz realizatora programu

– w Module II :

to przerwa w nauce, w czasie której osoba nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański lub zdrowotny.

Druki wniosków wraz z załącznikami(do pobrania) :

 

5. Pilotażowy program “Aktywny Samorząd” – zasady i warunki brzegowe obowiązujące w 2012 roku

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia pomocy(dofinansowania) z możliwością realizacji celów programu.

Miejsce składania wniosków:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Chełm, ul. Kolejowa 8 pokój Nr 10 (parter)

Termin składania wniosków: do dnia 30 września 2012 roku.

Obszary Wsparcia Programu Aktywny Samorząd
Max kwota dofinansowania
Udział własny wnioskodawcy
Jakich osób dotyczy
Obszar A (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu)
5 000 zł
15 % ceny brutto zakupu/usługi
Osoba dorosła w wieku aktywności zawodowej lub dziecko, gdy posiadają: orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności. Podstawą wydania orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.
Obszar B1 (pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)
5 000 zł
10 % ceny brutto zakupu
Osoba dorosła w wieku aktywności zawodowej lub dziecko, gdy posiadają: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności. Poza tym posiadać należy dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. Dysfunkcja narządu ruchu winna być potwierdzona w formie zaś. lekarskiego o potwierdzonym wrodzonym braku lub amputacji obu kończyn górnych, co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) Dysfunkcja narządu wzroku oznacza przyczynę do wydania orzeczenia. Gdy natomiast przyczyną niepełnosprawności nie jest narząd wzroku to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o utracie wzroku lub o ostrości wzroku w oku lepszym = lub < 0,06 i zwężeniu pola widzenia poniżej 30 stopni.
Obszar B2 (pomoc w zakupie urządzeń lektorskich)
5 000 zł
10 % ceny brutto zakupu Osoba dorosła w wieku aktywności zawodowej lub dziecko, gdy posiadają: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności. Poza tym posiadać należy dysfunkcję narządu wzroku.
Osoba dorosła w wieku aktywności zawodowej lub dziecko, gdy posiadają: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności. Poza tym posiadać należy dysfunkcję narządu wzroku.
Obszar B3 (pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich)
12 000 zł
5 % ceny brutto zakupu
jw
Obszar B4 (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania i urządzeń lektorskich albo brajlowskich) W 2012 roku obszar nie aktywny.

Dla osoby głuchoniewidomej – 1 500 zł

Dla pozostałych adresatów – 1 000 zł

Nie wymagany
Osoba dorosła w wieku aktywności zawodowej lub dziecko, gdy posiadają: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby te w danym roku kalendarzowym będą korzystały z pomocy w ramach obszaru B1, B2 lub B3.
Obszar C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)
7 000 zł z możliwością zwiększenia do 14 000 zł w przypadkach indywidualnych, wyłącznie: – gdy zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełn., – gdy celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora
10 % ceny brutto zakupu
Osoba dorosła aktywna zawodowo posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dziecko do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności. Stan zdrowia tych osób oraz dysfunkcja narządu ruchu wykluczają samodzielne poruszanie się i przemieszczanie za pomocą zwykłego wózka. Obniżona sprawność ruchowa w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej (amputacje, porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe) musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.
Obszar D (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektr.
3 000 zł
Nie wymagany
Osoba dorosła posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dziecko do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności, które użytkują wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.
Obszar E (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B)
– dla kosztów kursu i egzaminów – 1 500 zł, – dla pozostałych kosztów (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania, tj. koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu w okresie trwania kursu) 600 zł
25 % ceny brutto zakupu/usługi
Osoba dorosła w wieku aktywności zawodowej posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydanym z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brakuje przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Obszar F (pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej)
200 zł miesięcznie, ale nie więcej jak 2 200 zł rocznie, za każde dziecko przebywające w żłobku lub przedszkolu
15 % kosztów opłaty
Osoba dorosła w wieku aktywności zawodowej posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ma pod swoją opieką dziecko.
UWAGA!
Osoby wykluczone z dofinansowania:
-we wszystkich obszarach to osoby posiadające wymagalne zobowiązania wobec PFRON
-w obszarze C to osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat uzyskały pomoc z obszaru D
-w obszarze A-E to osoby, które w ostatnich 3 latach uzyskały pomoc na analogiczne cele
-w obszarze D gdy obowiązuje gwarancja na użytkowany wózek lub jego elementy.

Jeśli wnioskodawca ubiega się ponownie o dofinansowanie na ten sam cel to winien wykazać istotne przesłanki wskazujące na potrzebę realizacji wniosku (przesłankami tymi są okoliczności związane w aktywnością zawodową bądź nauką wnioskodawcy/podopiecznego).

środki własne wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON !!!

W przypadku, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu w danym roku przekracza 10 000 zł, zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą “bez protestu” wraz z deklaracją wekslową oraz awalem współmałżonka (o ile dotyczy). Współmałżonek podpisuje obok weksla deklarację wekslową. Górną wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie oraz koszty dochodzenia roszczeń.

Realizator programu ma prawo do przeprowadzania kontroli wykorzystywania przedmiotu dofinansowania.

W 2012 r. preferowane są wnioski dotyczące:

 • osób niepełnosprawnych, które studiują lub uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo (w obszarze C skorzystać mogą również kobiety po 60 r.ż. oraz mężczyźni po 65 r.ż. o ile są zatrudnieni).

Poza tym o przyznaniu dofinansowania w sytuacji gdy posiadane środki uniemożliwią udzielenie dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosków o przyznaniu dofinansowania decyduje:

 • stopień niepełnosprawności beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności,
 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonego przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – w ten sposób, iż w pierwszej kolejności będą realizowane wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

Jeśli mówimy o aktywności zawodowej to należy przez to rozumieć:

 1. Zatrudnienie,
 2. Rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
 3. Rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

W przypadkach 2 i 3 dotyczy to rejestracji, która nastąpiła w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie będzie uznawana za spełnienie warunku uczestnictwa w programie. Wyjątkiem będą natomiast przypadki:

 • gdy w tym okresie nastąpiło ustanie stosunku pracy a od daty ustania stosunku do dnia zarejestrowania nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
 • gdy wnioskodawca jest absolwentem – jeśli od daty ukończenia szkoły do dnia zarejestrowania nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
 • gdy wnioskodawca w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku przebywał na długotrwałym leczeniu (dłużej niż 3 miesiące), a od daty zakończenia leczenia do dnia zarejestrowania nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
 • gdy wnioskodawca aktualnie uczestniczy w kursie lub szkoleniu służącym podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a uczestnictwo w nim wiązało się z koniecznością wcześniejszego wykreślenia z rejestru urzędu pracy.

Przez zatrudnienie należy rozumieć:

 1. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony, ale nie krótszy niż 3 miesiące,
 2. stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeśli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, ale nie krótszy niż 3 miesiące,
 3. działalność rolniczą,
 4. działalność gospodarczą,
 5. zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na czas nie krótszy jak 6 miesięcy,
 6. staż zawodowy.

Gdy mowa o oprzyrządowaniu samochodu (w obszarze A) należy przez to rozumieć dostosowanie do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata, poprzez montowanie fabryczne lub dodatkowe lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub też przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego (np. podnośnik, najazd dla wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy i uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, specjalne siedzenia, niestandardowe akcesoria i urządzenia wspomagające kierowanie samochodem przez osobę niepełnosprawną ruchowo, w tym automatyczna skrzynia biegów, sprzęgło automatyczne, ręczny sterownik sprzęgła, ręczny gaz, – hamulec, elektroniczna obręcz przyspieszenia oraz urządzenia pomocnicze: przedłużenie pedałów, przeniesienie przełączników, dźwigni i pedałów, system wspomagania parkowania, sterowanie elektroniczne, elektrohydrauliczne mechanizmy obniżania i podnoszenia nadwozia…).

W obszarze B:
Oceniając zasadność przyznania specjalistycznego sprzętu komputerowego dla osób z dysfunkcją ruchu bierze się pod uwagę czy obniżenie sprawności ruchowej wyklucza korzystanie ze standardowego sprzętu komputerowego. Oceniając zasadność przyznania specjalistycznego sprzętu komputerowego dla osób z dysfunkcją wzroku bierze się pod uwagę czy obniżenie sprawności wzrokowej wyklucza korzystanie ze standardowego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Oprogramowanie specjalistyczne (obszar B1) to każde, w tym aktualizacje, które nie jest oprogramowaniem podstawowym.
Specjalistyczny sprzęt komputerowy (obszar B1) to każdy sprzęt lub jego element, który nie jest podstawowym, tj. klawiatura brajlowska lub z powiększonymi znakami, dostosowanymi nakładkami i ramkami, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową, urządzenia umożliwiające poruszanie kursorem poprzez poruszanie głową lub za pomocą mrugania, monitor o przekątnej ekranu przekraczającej 24 cale? oraz elektroniczne urządzenia współpracujące z podstawowym sprzętem komputerowym, np. lupy elektroniczne, powiększalniki komputerowe, syntezatory mowy, udźwiękowione słowniki, dyktafony, notatniki cyfrowe. Są to jednym słowem sprzęty, które posiadają znamiona przystosowania dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku albo brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych oraz schorzeń współistniejących.
Urządzenia lektorskie (obszar B2) to samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia nie będące podstawowym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, ale umożliwiające rejestrowanie i/lub przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na mowę syntetyczną i/lub na dane cyfrowe.
Urządzenia brajlowskie (obszar B3) to samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia nie będące podstawowym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, ale umożliwiające:

 • przetwarzanie grafiki i tekstu na pismo Braille’a i/lub formę wypukłych rysunków, np. linijki brajlowskie, monitory brajlowskie, tablety wypukłe, notatniki brajlowskie,
 • wykonywanie wydruków w piśmie Braille’a i/lub w formie rysunków wypukłych m.in. na nośnikach papierowych, foliach, papierze pęczniejącym np. drukarki brajlowskie, termograficzne.

Oceniając zasadność przyznania dofinansowania do wózka o napędzie elektrycznym

(obszar C) należy brać pod uwagę, czy:

 1. Korzystanie z wózka o napędzie jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji, tj. czy nie wstrzyma lub nie pogorszy tego procesu,
 2. Korzystanie z wózka o napędzie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 3. Istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie, np. epilepsja, utraty przytomności,
 4. Zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowaniu nie podlegają koszty zakupu lub wykonania usługi przed zawarciem umowy o dofinansowanie, z wyłączeniem:

 • obszaru D, gdzie w grę wchodzi zwrot kosztów poniesionych w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • obszaru F, gdzie w grę wchodzi dofinansowanie opłat poniesionych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przekazanie środków finansowych następuje na rachunek sprzedawcy przedmiotu/ usługodawcy lub na wskazany rachunek bankowy osoby niepełnosprawnej (wyłącznie w obszarach B4, D, E i F).

Załączniki:

WNIOSEK “P” – o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd”
(pobierz plik)

WNIOSEK “O” – o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd”
(pobierz plik)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar A (pobierz plik)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar B1-B4 (pobierz plik)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar C (pobierz plik)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar D (pobierz plik)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar E (pobierz plik)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar F (pobierz plik)

Oświadczenie o wysokości dochodów (pobierz plik)

Zaświadczenie lekarskie – wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” (obszar B1, C) (pobierz plik)

Zaświadczenie lekarskie – wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” (obszar B1-B3) (pobierz plik)

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu – MOPR oraz PFRON (pobierz plik)

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251797
Wczytywanie