Chełm

Data: 22.04.2024

Godzina: 17:09

Imieniny:

Fotogaleria

Aktualności

Zapraszamy do zapoznani się z ABC osoby z niepełnosprawnością.

 

Komunikat 📢

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Od stycznia 2024 roku możliwe jest składanie wniosków on-line o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wniosków na likwidację barier technicznych, architektonicznych i barier w komunikowaniu się.

Wnioski należy składać w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – platformie internetowej przygotowanej przez PFRON.

SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON.

Wdrożone rozwiązania pozwalają, aby cały proces związany z dofinansowaniami był realizowany elektronicznie.

Dzięki systemowi SOW składanie wniosków o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego, platformy e-learningowej oraz kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można również składać w formie papierowej.

Wniosek oraz załączniki dostępne są do pobrania w systemie oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Więcej informacji

Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością

Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Plac Niepodległości 1 , 22-100 Chełm (wejście od zachodniego parkingu – pokój 377) 82 549 70 91, 82 564 38 55

 

Komunikat 📢

Przedłużanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego:
 • Od 1 lipca 2023 r. Minister Zdrowia odwołał stan zagrożenia epidemicznego w Polsce.
 • W dniu 6 sierpnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, które:
uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”³ i określają w zamian końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Do dnia 5 sierpnia 2023 r. orzeczenia wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności4, będą przedłużane na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Od dnia 6 sierpnia 2023 r. obowiązują określone, graniczne daty ważności tych orzeczeń. Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które tracą ważność do dnia 5 sierpnia 2023 r.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:
 • do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

Orzeczenia te będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności !!!

 • Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które tracą ważność po 5 sierpnia 2023 r.:

Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynie 6 sierpnia 2023 r. lub później, nie będzie podlegać przedłużeniu. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w Państwa orzeczeniu.

 • Orzeczenia ZUS
Nowe przepisy, które będą obowiązywać od 6 sierpnia 2023 r. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Zatem mogą być one przedłużane tylko w oparciu o art. 15zc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”.
Orzeczenie ZUS o:
niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
które traci ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi być jednak złożony przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia.
Okres 30 dni, następujący po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, upłynął w dniu 31 lipca 2023 r. !!! A więc orzeczenia ZUS, które wygasły w dniu 1 sierpnia 2023 r. lub później, nie będą mogły być przedłużone. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w Państwa orzeczeniu.
 • Gdzie szukać więcej informacji
Więcej informacji w sprawie przedłużania orzeczeń, możecie Państwo uzyskać w organach, które wydały Państwa orzeczenia.
Przypisy:
1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1118)
2 Art. 10 i art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 852)
3 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095, z

Komunikat 📢

Program PFRON Samodzielność-Aktywność – Mobilność


„Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Miło nam poinformować, iż Miasto Chełm mając na uwadze potrzebę wzmocnienia oraz usprawniania współpracy na rzecz realizacji praw osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej oraz szczególną rolę miasta w świadczeniu i wspieraniu usług dla osób niepełnosprawnych, m.in. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej – przystąpiło do Programu pn. „Samodzielność-Aktywność – Mobilność!” realizowanego przez PFRON.

Program realizowany jest na dwóch płaszczyznach:

 • „Mieszkanie dla absolwenta”
 • „Dostępne mieszkanie”.

Realizatorem przedmiotowych programów dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta jest  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), bez straty czasu Wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Link do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt:

Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością

Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm

(wejście od zachodniego parkingu – pokój 377)

tel: 82 549 70 91, 82 564 38 55

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące ww. programów:

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

Mieszkanie dla absolwenta ma na celu wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026.

Dokumenty programowe dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Beneficjenci

Osoba z niepełnosprawnością, spełniająca warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Formy dofinansowania

 1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
 2. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Warunki dofinansowania

 1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
 • lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:

– miasto wojewódzkie,

– gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,

-pozostałe gminy w danym województwie;

 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 • sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

– dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

– dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

 

DOSTĘPNE MIESZKANIE

Dostępne mieszkanie, którego celem jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

Dokumenty programowe dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Beneficjenci

 1. Osoba z niepełnosprawnością, spełniająca warunki:
 • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
 1. W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:

 • udokumentowanie różnicy, o której mowa w ust. 2, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
 • złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

 

 

Komunikat 📢

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”/01.09.2021)

Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II rok akademicki 2021/2022

Szanowni Państwo,

od dnia 1 września br. Osoby z niepełnosprawnością z terenu Miasta Chełm mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  w ramach programu „Aktywny samorząd”. Jego realizacją zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. Program ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w ramach Programu “Aktywny samorząd” – mogą składać wnioski ELEKTRONICZNIE lub W FORMIE PAPIEROWEJ.

W formie elektronicznej wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia, dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ – zachęcamy do korzystania z tej formy, możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu !

Nabór obejmuje wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla semestru roku akademickiego 2021/2022 oraz refundację kosztów opłaty za czesne w semestrze roku akademickiego 2021/2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Druki wniosków oraz wymaganych załączników są dostępne do pobrania na stronie MOPR w Chełmie – Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Składanie wniosków elektronicznie:

za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem: sow.pfron.org.pl

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Zapraszamy do korzystania z infolinii w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Zachęcamy także do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany?

Składanie wniosków w formie papierowej:

–  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

MOPR w Chełmie

 1. Kolejowa 8 lub Plac Niepodległości 1 pokój 377

22-100 Chełm

 – osobiście:

Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością

Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm (wejście od zachodniego parkingu – pokój 377)  w dni robocze w godzinach 07:30-15.30 lub do udostępnionej urny.

Więcej informacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością
Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul.
Plac Niepodległości 1 , 22-100 Chełm (wejście od zachodniego parkingu – pokój 377) tel: 82 549 70 91 lub tel: 82 564 38 55

Komunikat 📢

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że PFRON wznowił realizację Modułu I i II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

PomocPomoc

Komunikat 📢

Czasowe zaprzestanie organizowania turnusów rehabilitacyjnych, ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

§ 14. [Czasowe zaprzestanie organizowania turnusów rehabilitacyjnych] Do dnia 5 czerwca 2021 r. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Komunikat 📢

Program “Aktywny samorząd” w 2021 roku. Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie.
Czytaj więcej

 

Komunikat 📢

Zarząd Funduszu PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, umożliwiający kontynuowanie programu. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu !

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Komunikat 📢

Od 1 stycznia wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych można będzie składać elektronicznie

Uprzejmie informujemy, iż w 2021r. osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dzięki temu wnioski można będzie składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Do wniosków przygotowanych przez zespół SOW zostaną dołączone wykazy załączników.

Wnioski na turnusy i przedmioty ortopedyczne można również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami. Obowiązujące formularze dostępne będą na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakładce “Pomoc dla niepełnosprawnych”.

Komunikat 📢

Czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., w:

 1. a) placówkach wsparcia dziennego, b) dziennych domach „Senior+”, klubach „Senior+”, ośrodkach wsparcia oraz innych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia, c) środowiskowych domach samopomocy, d) warsztatach terapii zajęciowej (zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych).

Komunikat 📢

W związku z §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.), zgodnie z którym do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

📢Schemat zlecania badania w kierunku COVID-19 dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych 📢Zlecenie badania w kierunku COVID-19 dla uczestników rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego

Test należy zrobić nie wcześniej niż na 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika turnusu, przesyła listę osób mających uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym i ich opiekunów do PSSE. PSSE wystawia w EWP zlecenie na wykonanie testu dla uczestnika turnusu, a także jego opiekuna (jeżeli konieczność jego uczestnictwa w turnusie wynika z wniosku lekarza) i informuje o tym MOPR. Uczestnik/opiekun kontaktuje się z MOPR, aby uzyskać informację o wystawieniu zlecenia na wykonanie testu. Następnie uczestnik turnusu (a także opiekun – w sytuacji wskazanej powyżej) udaje się do punktu mobilnego celem realizacji badania. Wymaz jest przekazywany do laboratorium, które ma podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ. Laboratorium wpisuje do EWP informację o wyniku testu. Wynik testu jest widoczny dla PSSE w EWP oraz dla uczestnika turnusu (a także jego opiekuna) w IKP. PSSE informuje o wyniku testu MOPR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika turnusu. MOPR przekazuje informacje o wyniku do organizatora turnusu. Jeśli wynik testu jest negatywny, dana osoba/jej opiekun może udać się na turnus rehabilitacyjny.

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w Module III programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, polegające na wydłużeniu do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby z niepełnosprawnościami wniosków o wsparcie finansowe (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. W związku z powyższym uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone na poprzednich wersjach formularzy zachowują ważność.

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

od 1 września Osoby z niepełnosprawnością z terenu Miasta Chełm mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – w ramach programu „Aktywny samorząd”.
Jego realizacją zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. Program ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Więcej informacji ☎️
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością
Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Kolejowa 8, tel: 82 564 38 55
oraz:
ul. Plac Niepodległości 1 , 22-100 Chełm (wejście od zachodniego parkingu – pokój 377) tel: 82 549 70 91

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1192982
Wczytywanie