Chełm

Data: 22.04.2024

Godzina: 17:05

Imieniny:

Fotogaleria

Karta parkingowa

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające
z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Zgodnie z ustawą z 23 paŸdziernika 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

UWAGA! Obowiązujące wcześniej karty parkingowe straciły ważność 30 czerwca 2015 r.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

ˇ osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,

ˇ osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),

  • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Natomiast osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, niezależnie od kodu
w orzeczeniu, nie otrzymują już karty parkingowej!

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.

Karta parkingowa dla placówki

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Placówka może otrzymać kartę parkingową na 3 lata pod warunkiem, że samochód jest własnością placówki.

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności.

Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Chełmie, Plac Niepodległości 1 lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakładce Powiatowy Zespół do Spaw Orzekania o Niepełnosprawności (link poniżej). Wszystkie karty parkingowe wydane najpóŸniej w dniu 30 czerwca 2014, utraciły z dniem 30 czerwca 2015r. swoją ważność.

Opłatę za wydanie karty parkingowej – w wysokości 21 zł należy wnosić na konto :Bank PKO SA I Oddział w Chełmie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie, ul. Kolejowa 8

Nr konta : 1812 4022 23 1111 0000 3577 0752

Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:

ˇ wniosek o wydanie karty parkingowej,

ˇ jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

ˇ dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,

ˇ składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg
i uprawnień – wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Zgodnie z § 2. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Natomiast zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Natomiast kartę parkingową wydaną:

1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,

3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, wniosek generalnie powinna złożyć osoba niepełnosprawna osobiście, natomiast odbiór może nastąpić przez osobę upoważnioną.

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Przepis ten dotyczy również:

ˇ kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,

ˇ pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności. Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

ˇ B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

ˇ B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

ˇ B-3a zakaz wjazdu autobusów

ˇ B-4 zakaz wjazdu motocykli

ˇ B-10 zakaz wjazdu motorowerów

ˇ B-35 zakaz postoju

ˇ B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

ˇ B-38 zakaz postoju w dni parzyste

ˇ B-39 strefa ograniczonego postoju

PZOON

Wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Awers:

PZOON

Rewers:

PZOON

Do pobrania: Wniosek o wydanie karty parkingowej.pdf

Informacja o karcie parkingowej w języku łatwym do czytania i rozumienia: Karta parkingowa.pdf

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1192971
Wczytywanie