Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 20:43

Imieniny:

Fotogaleria

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie z siedzibą przy ul Kolejowej 8, 22-100 Chełm jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ośrodku to:22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8, pok. 22, tel. 82 565 82 59, adres e-mail: iodo-kk@mopr.chelm.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań – na podstawie Art. 6 ust. lub Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz aktów prawnych szczególnych na podstawie, których działają poszczególne komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6. Każda osoba zainteresowana posiada prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia – RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe w prawnie uzasadnionych przypadkach będą przekazane do państw UE i państw trzecich tylko po spełnieniu wymogów odpowiednich zabezpieczeń przekazanych danych osobowych. (art. 46)

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w pozostałych przypadkach jest dobrowolne lecz może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251701
Wczytywanie