Chełm

Data: 22.04.2024

Godzina: 18:23

Imieniny:

Fotogaleria

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie stanowi miejską jednostkę organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej. Siedzibą ośrodka jest budynek przy ul. Kolejowej 8, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych – kieruje się ustaleniami Prezydenta Miasta, a przy realizacji zadań zleconych – ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Ośrodek zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Główne cele pomocy społecznej:

  • pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania
  • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym
  • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom
    o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
  • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej,
    w tym przemocą w rodzinie
  • integracja społeczna osób wykluczonych społecznie
  • stworzenie sieci usług socjalnych
Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193174
Wczytywanie