Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 22:28

Imieniny:

Fotogaleria

Dodatek mieszkaniowy

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2021r. poz. 2021).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby,

– posiadające tytuł prawny do lokalu, w którym zamieszkują,

– których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

30 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwoty 2.146,64 zł w gospodarstwie wieloosobowym

40 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwoty 2.862,19 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

– mieszkające w lokalach, w których powierzchnia normatywna przekroczona jest nie więcej niż o 30 % i tak dla gospodarstwa :

1 os. powierzchnia normatywna – 35 mkw, pow. użytkowa nie może przekraczać  45,5 m.kw.

2 os.                                                 – 40 mkw,                                                                    52,0 m.kw.

3 os.                                                 – 45 mkw,                                                                     58,5 m.kw.

4 os.                                                 – 55 mkw,                                                                     71,5 m.kw

5 os.                                                 – 65 mkw,                                                                     84,5 m.kw.

albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy przedłożyć stosowne dokumenty tzn.:

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.111 z późn.zm.)

Wysokość przyznanego dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na normatywną powierzchnię użytkową lokalu (przyjmuje się 100% wydatków) a wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę w wysokości :

15 % dochodów w gospodarstwie jednoosobowym

12 % dochodów w gospodarstwie 2-4-osobowym

10 % dochodów w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Przyznany dodatek mieszkaniowy przekazywany jest na konto zarządcy lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

  • domu pomocy społecznej,
  • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładzie poprawczym,
  • zakładzie karnym,
  • szkole, w tym szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne całodobowe utrzymanie.

Osoby, którym został przyznany dodatek mieszkaniowy dokonując opłat czynszowych pomniejszają je o kwotę tego dodatku.

Zarządca budynku lub inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zawiadamia organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości czynszowych obejmujących 2 miesiące, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokale mieszkalne zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach.

W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach czynszowych, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakłada w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny karę pieniężną w wysokości 500 zł.

Kara pieniężna jest uiszczana na rachunek bankowy organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna.

 

Druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, tutaj również udzielane są wszelkie informacje dotyczące ich wypełnienia.

 

INFORMACJA !!!

WYPŁATY RYCZAŁTÓW DO DODATKÓW MIESZKANIOWYCH BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ

OD 10-go KAŻDEGO MIESIĄCA.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251885
Wczytywanie