Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 04:30

Imieniny:

Fotogaleria

Dodatek energetyczny

UWAGA

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r., w związku z sytuacją na rynku gazu, wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie ustawy o dodatku osłonowym do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 220) – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby te mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić następujące warunki:

1. Posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej
3. Złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej (i kserokopia umowy)

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2021r., poz. 393) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

– wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego :
– prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc
– składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc
– składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany będzie w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Druki wniosku na dodatek energetyczny są do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8, w punkcie informacyjnym (stanowisko Dodatków Mieszkaniowych) i w pok. 9 (Zespół Dodatków Mieszkaniowych).
Pobierz: Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf.

UWAGA

Decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie załącznika (ust. 53 pkt 2a) do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014 poz. 1628 z późn. zm.) oraz zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 pkt 97a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.)

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193698
Wczytywanie