Chełm

Data: 25.04.2024

Godzina: 03:35

Imieniny:

Fotogaleria

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej moprchelm.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.09.2020r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.09.2020r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W stosunku do w/w strony przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu w dniu 21.03.2024r. skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Intern Inclusion Initiative (checkers.eiii.eu). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

 • strona internetowa moprchelm.pl spełnia wymagania w 99.52%

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • W kilku przypadkach stwierdzono, że wizualna prezentacja tekstu lub obrazu tekstu nie posiada minimum współczynnika kontrastu.

Strona moprchelm.pl została zaprojektowany tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Dodatkowo, strona została zaopatrzona w dedykowany panel umieszczony w prawej części okna przeglądarki z następującymi funkcjami:

 • zmiana kontrastu
 • zmiana wielkości liter
 • zmiana wysokości linii
 • zmiana wysokości liter
 • zmiana odstępów między wierszami
 • zmiana szerokości liter

Informacja o wybranych przez użytkownika funkcjach jest zapisywana w plikach cookies przeglądarki, dzięki czemu, raz wprowadzone zmiany będą widoczne na każdej z podstron.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis był zgodny ze standardami WCAG 2.1 AA.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki np.:

Zmiana rozmiaru czcionki:

 • powiększ Ctrl + +
 • pomniejsz Ctrl +
 • rozmiar pierwotny Ctrl + 0

Nawigacja między elementami:

 • następny TAB
 • poprzedni SHIFT + TAB
 • przejdź ENTER

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Szczepaniak, sekretariat@moprchelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 565 82 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zlokalizowany jest przy:

 • Kolejowa 8, Chełm – główny budynek,
 • Niepodległości 1,  Chełm – Punkt  Zespołu do Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością
 • Kopernika 25a, 25 b, Chełm – Świetlicy Środowiskowej przy ul. Kopernika 25a, 25 b
 • Ogrodowa 36, Chełm – Dzienny Dom Senior +
 • Wolności 20, Chełm – Zespół Pieczy Zastępczej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Wojsławicka 11b , Chełm – Mieszkania Wieloprofilowe Chronione

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul.  Kolejowa 8:

 • punkt konsultacyjno-zgłoszeniowy znajduje się na wysokim parterze do którego prowadzą dwa wejścia. Główne po schodach i boczne po prawej stronie od wejścia dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście dla osób na wózkach jest oznaczone i wyposażone w platformę z napędem elektrycznym co umożliwia wjazd na wózkach inwalidzkich na wysoki parter,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowana jest na parterze w lewej części budynku.
 • przy budynku znajduje się parking wyznaczone dwa miejsca dla niepełnosprawnych
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • w budynku jest pętla indukcyjna,
 • w budynku są dostępne lupy powiększające,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • w budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku istnieje możliwość skorzystania z pomocy asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami po uprzednim umówieniu się: telefonicznie (tel. 82 564 22 50) w dni robocze w godz. 7.30-14.00 lub mailowo: sekretariat@moprchelm.pl
 • w budynku można skorzystać z pomocy osoby posiadającej podstawy języka migowego, podczas załatwiania sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
 • w Chełmie informujemy, że istnieje taka możliwość po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie w dni robocze w godz. 7.30-14.00 lub mailowo: sekretariat@moprchelm.pl
 • w budynku na parterze znajduje się specjalny pokój do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • przy budynku znajduje się pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się po schodach osobom ze specjalnymi potrzebami – odwiedzającymi Ośrodek. Pochylnia znajduje się przy głównym wejściu do Ośrodka wyposażona została w barierki ułatwiające wchodzenie i schodzenie oraz dzięki swojej konstrukcji z łatwością można po niej poruszać się na wózku inwalidzkim.

Budynek Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych przy ul. Wojsławickiej 11b:

 • mieszkania znajdują się na parterze,
 • wejście dla osób na wózkach jest oznaczone a osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z trzech podjazdów dla osób z niepełnosprawnością od strony północnej wschodniej i zachodniej wyposażone w barierki. Toalety są usytuowane na parterze budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 • przy budynku znajduje się parking – wyznaczone jedno miejsce dla niepełnosprawnych
  do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • w budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabo widzących
 • w budynku nie ma obszarów kontroli

Budynek Dziennego Domu Senior + przy ul. Ogrodowej 36:

 • budynek parterowy,
 • wejście dla osób na wózkach jest oznaczone a osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z  podjazdu dla osób z niepełnosprawnością posiadające barierki ochronne. Toaleta jest usytuowana na parterze budynku dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 • przy budynku znajduje się parking,
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • w budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli

Budynek Świetlicy Środowiskowej przy ul. Kopernika 25a, 25 b:

 • budynek parterowy,
 • wejście nie posiada barier architektonicznych.
 • przy budynku znajduje się parking
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • w budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabo widzących
 • w budynku nie ma obszarów kontroli

Budynek w którym znajduje się Punkt Zespołu do Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością przy ul. Pl. Niepodległości 1:

 • pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze
 • wejście dla osób niepełnosprawnych jest oznaczone
 • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze,
 • przy budynku znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi 3 miejscami dla osób niepełnosprawnych
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku jest pętla indukcyjna
 • w budynku są dostępne lupy powiększające z podświetleniem
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • w budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabo widzących
 • w budynku nie ma obszarów kontroli
 • w budynku można skorzystać z pomocy osoby posiadającej podstawy języka migowego, podczas załatwiania sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie  informujemy, że istnieje taka możliwość po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Budynek w którym znajduje się Zespół Pieczy Zastępczej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej  przy ul. Wolności 20:

 • instytucje znajdują się na I piętrze w budynku jednopiętrowym,
 • wejście posiada bariery w postaci 20 schodków
 • schody posiadają barierki z prawej strony oraz oznaczenie żółtą taśmą
 • przy budynku znajduje się parking z 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • w budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabo widzących
 • w budynku nie ma obszarów kontroli
 • osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich za zgodą Dyrektora Żłobka Miejskiego Chełmskie Niedźwiadki mogą korzystać z pomocy Ośrodka w budynku Żłobka (obok) wyposażonym w windę dla os. niepełnosprawnych w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu.
Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1195628
Wczytywanie