Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 04:07

Imieniny:

Fotogaleria

https://moprchelm.pl/pics/logotypyprojekty1.png

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje projekt “BLIŻEJ RODZINY”, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 r. do 30.06.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Celem głównym projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym, która będzie obejmowała wsparciem dzieci zamieszkujące na terenie miasta Chełm, a także objęcie wsparciem rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje także podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usług asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. .

W wyniku realizacji projektu:

1. powstanie świetlica środowiskowa, oferująca zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci;

2. powstanie punkt poradnictwa rodzinnego, w ramach którego Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą mogli/mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego i socjoterapeutycznego;

3. świadczone będą bezpłatne usługi poradnictwa prawnego i superwizji dla asystentów rodziny
i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu: 2 121 684,45 zł
środki Unii Europejskiej: 1 803 431,78 zł
środki z budżetu państwa: 122 330,67 zł
środki własne: 195 922,00 zł

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193662
Wczytywanie