Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 03:19

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 22 grudnia 2023, Redaktorka

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

plakat asystent

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 2 998 585,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 998 585,00 zł

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ”
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie jako bezpośredni realizator zadania w dniu 8 stycznia 2024 roku zakończył nabór kart zgłoszeniowych do Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” Edycja 2024.

Miasto Chełm przystąpiło do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm.

 1. CEL PROGRAMU
  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 1. ADRESACI
 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie:
  a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
  c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. WARUNKI PRZYZNAWANIA ASYSTENTA OSOBISTEGO


Pierwsze w kolejności uwzględnione zostaną:

 1. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. Osoby posiadające orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 3. Osoby z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

 1. ZAKRES USŁUG

  Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
– wyjście, powrót lub dojazd z uczestnikiem Programu w wybrane miejsca;
– załatwianiu spraw urzędowych;
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
– zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 1. SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Karta uczestnictwa powinna zostać złożona wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokumentami uprawniającymi Uczestnika do korzystania z usług w następujący sposób:

 • Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej ePUAP: /moprchelm/SkrytkaESP
 • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm

Karty przyjmowane będą od dnia 20 grudnia 2023 r. do dnia 5 stycznia 2024 r.

Więcej informacje dotyczących realizacji Programu można uzyskać w pokoju nr 17 lub pod tel. 82 565 82 59 wew. 213

Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej ośrodka www.moprchelm.pl w zakładce: Programy => Realizowane => Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edycja 2024

Formularze i dokumenty do pobrania

Dokumenty dla uczestnika programu:

– Karta zgłoszenia do Programu.pdf 79kb

– Zakres czynności.pdf 83kb

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO.pdf 53kb

– Oświadczenie o akceptacji asystenta.pdf 83kb

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie.pdf 200kb

Uczestnik bez względu na sytuację materialną nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie będą świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w dziale IV ust. 8 Programu finansowane ze środków publicznych.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Od stycznia do grudnia 2024 r.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193565
Wczytywanie