Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 04:15

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 6 września 2022, Redaktorka

Rocznica ratyfikacji przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

W dniu 6 września 2022 r. przypada 10-ta rocznica ratyfikacji przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 grudnia 2006 roku.

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.  Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

W preambule konwencja, między innymi:

 • uznaje dyskryminację ze względu na niepełnosprawność za pogwałcenie godności i wartości człowieka oraz stwierdza, że osoby niepełnosprawne, szczególnie kobiety i dziewczęta, są często narażone na wieloraką lub wzmocnioną dyskryminację,
 • uznaje, że niepełnosprawność to wynik oddziaływania pomiędzy osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw i środowiska, co utrudnia pełny udział w życiu społecznym, na równi z innymi osobami,
 • podkreśla znaczenie, jakie dla osób niepełnosprawnych ma ich samodzielność i niezależność, a także znaczenie, jakie ma dostępność środowiska fizycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, opieki zdrowotnej, edukacji, informacji i komunikacji.

Konwencja zawiera przepisy:

 • zakazujące dyskryminowania osób niepełnosprawnych,
 • nakazujące tworzenie warunków korzystania z praw na zasadzie równości z innymi osobami,
 • nakazujące wprowadzenie rozwiązań specjalnie adresowanych do osób niepełnosprawnych, odpowiednio do rodzaju zagadnienia.

Najważniejsze postanowienia konwencji:

 • zakaz bezprawnego i samowolnego pozbawiania wolności, wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania, zakaz poddawania, bez swobodnie wyrażonej zgody, eksperymentom medycznym lub naukowym,
 • wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji,
 • gwarancje praw politycznych, w tym w celu zagwarantowania udziału w życiu politycznym i publicznym,
 • zapewnienie dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, innych urządzeń i usług powszechnie zapewnianych,
 • prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo,
 • zakaz samowolnej lub bezprawnej ingerencji w życie prywatne, rodzinne, dom lub korespondencję, innego typu komunikację,
 • poszanowanie domu i rodziny: zakaz dyskryminacji we wszystkich sprawach dotyczących małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa, adopcji, prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, podejmowania decyzji o liczbie i czasie urodzenia dzieci, dostęp do informacji dotyczących prokreacji i planowania rodziny, odpowiednia pomoc w wykonywaniu obowiązków związanych z wychowaniem dzieci,
 • prawo do edukacji na wszystkich poziomach, stworzenie włączającego systemu kształcenia, umożliwiającego integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji,
 • prawo osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia, gwarantowanie opieki zdrowotnej w takim samym zakresie i takiej samej jakości, jak innym osobom,
 • rehabilitacja: podejmowanie odpowiednich środków w celu umożliwienia uzyskania i utrzymania możliwie pełnych zdolności fizycznych, intelektualnych, społecznych i zawodowych oraz pełnej integracji,
 • prawo do pracy, w tym do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną, w otwartym, integracyjnym i dostępnym środowisku pracy, wprowadzanie racjonalnych usprawnień w miejscu pracy,
 • zapewnienie odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej,
 • podejmowanie działań w celu zapewnienia dostępu do wszelkich form działalności w dziedzinie kultury, rozwoju i wykorzystania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, wspieranie uznania tożsamości kulturowej i językowej osób niepełnosprawnych, w tym języków migowych i kultury osób niesłyszących, tworzenie warunków korzystania z wypoczynku i uprawiania sportu.

Konwencja to ważny dokument, którego ratyfikacja wyraźnie wpłynęła na budowanie świadomości praw osób z niepełnosprawnościami oraz pojmowanie samej niepełnosprawności w myśl paradygmatu społecznego.

Konwencja o Prawach osób Niepełnosprawnych na stronie https://isap.sejm.gov.pl/

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych łatwa do czytania na stronie https://niepełnosprawni.gov.pl/

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193672
Wczytywanie