Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 03:21

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 21 kwietnia 2021, Redakcja

Ogłoszenie pilne: poszukujemy kandydata na opiekuna prawnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie poszukuje kandydat na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
Za sprawowanie roli opiekuna na jego żądanie sąd może przyznać stosowne wynagrodzenie.

Podstawa prawna:

Art. 3 pkt 5) lit. j) ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

 

Do podstawowych zadań opiekuna prawnego należy:

 • reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
 • zarządzanie majątkiem podopiecznego,
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
 • sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd.

Wymagania wobec kandydata:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • pełnia praw publicznych
 • niekaralność.

Przydatne w sprawowaniu opieki prawnej są: komunikatywność, umiejętność załatwiania spraw w urzędach i placówkach służby zdrowia, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań, ogólna orientacja w problematyce niepełnosprawności i instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Preferowane do pełnienia roli opiekuna są osoby z wykształceniem kierunkowym: praca socjalna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, pielęgniarstwo, opiekunka środowiskowa lub pokrewne, ale także innym, umożliwiającym właściwe pełnienie opieki prawnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kandydowania i rekrutacji.
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „rodo”) – dla potrzeb wskazania jako kandydata na opiekuna prawnego.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie swojej aplikacji wraz z oświadczeniem w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” osobiście do sekretariatu Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm.

Tel. do kontaktu: (82) 564 22 50, (82) 565 34 17, (82) 565 82 59.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250763
Wczytywanie